ПРИНЦИПИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

  • О. Ї. Сироїд
Ключові слова: принципи адміністративного права

Анотація

Кодекс адміністративного судочинства (далі – КАС) з часу набрання ним чинності у вересні 2005 року неодноразово був об’єктом критики. Під сумнів
ставилися як доцільність існування цього нормативного документа в цілому,так і дієвість окремих його положень. До положень, що викликають неоднозначну оцінку, належить, зокрема частина 3 статті 2 КАСу, якою визначені критерії для перевірки судами рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень

Посилання

1. Кодекс адміністративного судочинства України // Відомості Верховної Ради. – 2005. –№ 35*36, 37. – Ст. 446.
2. Авер’янов В., Лук’янець Д., Педько Ю. Кодекс адміністративного судочинства України: необхідність і шляхи усунення концептуально*понятійних вад // Право України. – 2006. – № 3.
3. Там само.
4. John Locke. Two Treatises of Government. The Second Treatise. Chapter ХІ. – Cambridge:University Press, 2004.
5. Thomas Paine. Rights of Man. Chapter IV. – New York: Oxford University Press, 1998. – P. 242.
6. Leonard Krieger. The German Idea of Freedom. History of a Political Tradition. – Chicago &London: The University of Chicago Press.
7. Dicey A.V. Introduction to the study of the law of the Constitution. – 10th ed. – London:Macmillan & Co LTD, 1965.
8. Рижков Г. Принцип правової держави в Основному Законі і судова практика ФедеральногоКонституційного Суду. Дослідження виконане на замовлення Офісу Координатора проектівОБСЄ в Україні, 2005. Не опубліковане.
9. Див.: Преамбула Статуту Ради Європи // Офіційний вісник України. – 1998. – № 13. –Ст. 270.
10. Див.: Преамбула Конвенції про захист прав людини та основних свобод // Відомості ВерховноїРади. – 1995. – № 38. – Ст. 287.
11. Див.: § 93 Рішення Європейського Суду з прав людини: «Луїзідоу проти Туреччини» від18 грудня 1996 року (JUDGMENT OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS:LOIZIDOU v. TURKEY, 18 December 1996, Published in Reports 1996*VI).
12. Див.: Ст. 19 Конвенції про захист прав людини та основних свобод // Офіційний вісник Украї*ни. – 1998. – № 13. – Ст. 270.
13. The Administration and You. Principles of Administrative Law Concerning the Relations betweenAdministrative Authorities and Private Persons. A Handbook. (Council of Europe. Printed inGermany. 1996).
14. Див.: Резолюція (77)31 «Про захист особи стосовно актів адміністративних органів влади»,прийнята Комітетом міністрів 28 вересня 1977 року на 275*й нараді заступників міністрів;Рекомендація № R (80)2 «Стосовно здійснення адміністративними органами влади дискрецій*них повноважень», прийнята Комітетом міністрів 11 березня 1980 року на 316*й нарадізаступників міністрів; Рекомендація № R (87) 16 «Стосовно адміністративних процедур, якізачіпають права великої кількості осіб», прийнята Комітетом міністрів 17 вересня 1987 рокуна 410*й нараді заступників міністрів; Рекомендація Rec (2004) 20 «Щодо судового переглядуадміністративних актів», прийнята Комітетом міністрів 15 грудня 2004 року на 909*й нараді
заступників міністрів.
15. Thomas Hobbes. Leviathan. Chapter XX. – Cambridge: University Press, 2004.
Опубліковано
2020-10-07