ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДГОТОВКИ ТА ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В ОРГАНАХ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

  • В. В. Копонльов
Ключові слова: органи внутрішніх справ

Анотація

Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ, що супроводжується прийняттям численних управлінських рішень, досить часто пов’язана з обмеженням прав, свобод та законних інтересів фізичних та юридичних осіб, у зв’язку з чим проблеми правового забезпечення підготовки та прийняття управлінських рішень у цій діяльності потребують детального аналізу

Посилання

1. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник: Пер. з рос. – Х.: Консум, 2001. – 656 с.
2. Общая теория права и государства: Учебник / Под ред. В.В. Лазарева. – 2*е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 1996. – 472 с.
3. Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України: Затв. Законом України від 22 лютого 2006 р. // Уряд. кур’єр. – 2006. – 20 квіт.
4. Загальна декларація прав людини: Прийнято резолюцією 217 А (ІІІ) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 р. // Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи / Упоряд. Ю.К. Качуренко. – 2*е вид. – К.: Юрінформ, 1992. – С. 18*24.
5. Конвенція проти тортур та інших жорстоких, нелюдських або принижуючих гідність видів поводження і покарання: Прийнято резолюцією 39/46 Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1984 р. // Права людини: Зб. док. / Укл.: В.С. Семенов, О.Н. Ярмиш та ін. – Х.: Ун*т внутр. справ, 1997. – С. 137*154.
6. Сторожук Г. Реформи, які мають змінити міліцію // Міліція України. – 2003. – № 12. – С. 3.
7. Про визнання такими, що втратили чинність, деяких нормативно*правових актів МВС України: Наказ МВС України від 21 жовтня 2003 р. № 1238.
Опубліковано
2020-10-07