ПРАВОВІ ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ОРГАНАМИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

  • Ю. М. Кириченко
Ключові слова: державна політика

Анотація

Після розпаду СРСР, обрання незалежною державою Україною демократичного шляху розвитку постало питання пошуку моделі ефективного вироблення та реалізації державної політики, яке залишається в Україні вкрай актуальним і сьогодні, оскільки є одним із спірних питань, що призводять до політичних протистоянь. Перші десятиріччя державотворення в Україні дають можливість стверджувати про відсутність системних та послідовних поглядів щодо стратегічних напрямів трансформації здійснення функції вироблення та реалізації державної політики у суб’єктів державної влади

Посилання

1. Коваленко А.А. Сильна виконавча влада і ефективна державна політика: проблеми взаємозумовленості // Правова держава: Щорічник наук. пр. Ін*ту держави і права ім. В.М. КорецькогоНАН України. – К., 2004. – Вип. 15. – С. 289*302.
2. Проблеми удосконалення організаційно*правового механізму реалізації виконавчої влади вУкраїні: Наук. доп. / За заг. ред. В.Б. Авер’янова. – К.: Ін*т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ, 2006. – 48 с.
3. Про Кабінет Міністрів України: Закон України від 21 грудня 2006 року № 514*V.
4. Скрипнюк О.В. Державна політика: аналіз деяких методологічних засад та підходів до дослідження проблеми / Нац. ун*т «Острозька академія» // Наук. зап. – Острог, 2004. – Вип. 5. –С. 123*131. – (Сер.: Право).
5. Про Кабінет Міністрів України та центральні органи виконавчої влади: Проект Закону України від 27.10.2006 року № 2335*1 // http://portal.rada.gov.ua.
6. Рішення Конституційного Суду України від 2 березня 1999 року № 2*рп/99 у справі про комунальні послуги (абзац четвертий пункту 2 мотивувальної частини).
7. Рішення Конституційного Суду України у справі про ціни і тарифи на житлово-комунальні таінші послуги від 10 лютого 2000 року № 2*рп/2000.
8. Коліушко І.Б. Виконавча влада та проблеми адміністративної реформи в Україні: Монографія. – К.: Факт, 2002. – 260 с.
9. Про державну службу: Закон України від 16 грудня 1993 року № 3723*XII.
10. Коліушко І., Тимощук В. Про запровадження у сферу виконавчої влади посад державних політичних діячів // Право України. – 2000. – № 2. – С. 10*13.
Опубліковано
2020-10-07