ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПОНЯТТЯ БЛАГОДІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  • Р. А. Сербин
Ключові слова: благодійництво, благодійна діяльність, меценатство, спонсортво, принципи, бе- нефіціар

Анотація

У статті досліджено поняття, особливі риси й історичні етапи розвитку благодійної діяльності.Приділено увагу питанню соціальної значущості благодійництва, проаналізовано меценатство як специфічний різновид благодійної діяльності. Обґрунтовано позицію щодо невключення спонсорства до видів благодійництва. Сформульовано власні пропозиції щодо закріплення в законодавстві принципів благодійної діяльності для приведення його у відповідність до європейських стандартів і зростання ефективності державної політики в цій сфері.

 

Посилання

1. Про благодійну діяльність та благодійні організації : Закон України від 5 липня 2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5073-17.
2. Про рекламу : Закон України від 3 липня 1996 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws.
3. Савранська Н.О. Етико-філософський аналіз благодійності : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 09.00.07 «Етика» / Н.О. Савранська ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К., 2008. – 15 c.
4. Сучасний тлумачний словник української мови : [100 000 слів] / за заг. ред. В.В. Дубічинського. – Х. : ВД «ШКОЛА», 2009 – 1008 с.
5. Чепурнов В.О. Правовий статус благодійних установ та товариств за законодавством України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / В.О. Чепурнов ; Інститут держави і права імені В.М. Корецького
НАН України. – К., 2004. – 14 с.
Опубліковано
2020-05-09