Економічний розвиток аграрного сектору: актуальні перспективи вдосконалення законодавства

  • О. И. Козлова
Ключові слова: агропромисловий комплекс, сільське господарство, державне регулювання, аграрна політика, аграрний експорт

Анотація

В даній статті досліджено напрями державного регулювання агропромислового комплексу в Ро-
сійській Федерації та Україні. Основною проблемою вдосконалення державного регулювання агро-
промислового комплексу в Російській Федерації виступає роз’єднаність нормативно-правової бази, що
призводить до неефективного регулювання відносин у даній сфері. У статті показаний порівняльний
аналіз державного регулювання АПК в Російській Федерації та Україні.

Посилання

1. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським
співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони Угоду ратифіковано із
заявою Законом № 1678-VII від 16 вересня 2014 р. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/984_011
2. Назаренко К.Н. Страхование производственных рисков в сельском хозяйстве. Дисс. канд. эко-
ном. наук: 08.00.05. Воронеж, 2001. 156 с.
Опубліковано
2019-12-19