ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ В ДІЯЛЬНОСТІ МІЛІЦІЇ УКРАЇНИ

  • Х. П. Ярмакі
Ключові слова: поліція України

Анотація

У будь-якій правовій демократичній державі найвищу соціальну цінність становлять права і свободи людини, які закріплюються в міжнародно-правових актах та конституціях конкретних держав. Так, у статті 2 Загальної декларації прав людини проголошується: «Кожній людині надаються всі права і свободи незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних або інших переконань, національного, соціального чи посадового становища, майнового або іншого стану»

Посилання

1. Конституція України від 28 червня 1996 року: Прийнята на V сесії Верховної Ради України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
2. Загальна декларація прав людини: Прийнята і проголошена резолюцією 217А (III) Генеральної асамблеї від 10 грудня 1948 року. – Ст. 2.
3. Про міліцію: Закон України від 20 грудня 1990 року (із змін. та доп.) // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 4.
4. Протизаконне насильство в органах внутрішніх справ: Соціологічний та історико-правовий аналіз / Кол. авт.; За заг. ред. чл.*кор. АпрН України, д*ра юрид. наук, проф. О.Н. Ярмиша;Передм. Ю.В. Луценка, Г.Й. Удовенка. – Х.: Вид*во Нац. ун*ту внутр. справ, Харківська правозахисна група, 2005. – 212 с.
Опубліковано
2020-10-07