ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

  • І. Б. Коліушко
Ключові слова: законодавче регулювання, систма органів, виконавча влада

Анотація

Будь-яка система в першу чергу зумовлюється завданнями, для здійснення яких вона створюється. Завдання визначають її принципи, а принципи реалізуються у структурно-організаційній побудові цієї системи. Очевидно, система органів виконавчої влади не має бути винятком із цього
правила, тобто вона повинна з найменшими суспільними затратами якомога ефективніше виконувати завдання, покладені суспільством на виконавчу владу.

Посилання

1. Аверьянов В.Б. Организация аппарата государственного управления. – К., 1985. – 148 с.
2. Советское административное право / Под. ред. Р.С. Павловского. – К., 1986. – С. 89*92.
3. Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні: Указ Президента України від 22 липня 1998 року № 810/98 // Урядовий кур’єр. – 1998. – № 141*142.
4. Державне управління: теорія і практика / За заг. ред. В.Б. Авер’янова. – К., 1998. – 383 с.
5. Про систему центральних органів виконавчої влади: Указ Президента України від 15 грудня1999 року № 1572/99 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 50. – Ст. 2434.
6. Цветков А.М. Місце і роль центральних органів виконавчої влади в системі органів виконавчої влади України // Держава і право: Зб. наук. пр.: Юрид. і політ. науки. – 2002. – № 18. –С. 167*173.
7. Бріт О. Центральні органи виконавчої влади із спеціальним статусом // Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. пр. – О., 2005. – Вип. 26. – С. 206*213.
8. Рішення Конституційного Суду України від 1 липня 1998 року № 9*рп у справі щодо приватизації державного майна (див.: пункт 3 мотивувальної частини та пункт 1 резолютивної частини).
9. Галлиган Д., Полянский В., Старилов Ю. Административное право: история развития и основные современные концепции. – М.: Юристъ, 2002. – 410 с.
10. Проблеми удосконалення організаційно*правового механізму реалізації виконавчої влади в Україні: Наук. доп. / За заг. ред. В.Б. Авер’янова. – К.: Ін*т держави і права імені В.М. Корецького НАНУ, 2006. – 48 с.
11. Про Кабінет Міністрів України та центральні органи виконавчої влади: Проект Закону України від 27.10.2006 р. № 2335*1 // http://portal.rada.gov.ua.
12. Про Кабінет Міністрів України: Закон України від 21 грудня 2006 року № 514*V
Опубліковано
2020-10-07