СВОБОДА ПЕРЕСУВАННЯ ТА ВІЛЬНИЙ ВИБІР МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ В СИСТЕМІ ПРАВ ЛЮДИНИ

  • А. А. Аносєнков
Ключові слова: місце проживання, права людини

Анотація

Права і свободи людини і громадянина, ступінь їх визнання в державі, їх захищеності обумовлюються типом її соціально*економічної організації, а також ступенем соціального розвитку і демократизації.Право на свободу пересування і вільний вибір місця проживання, як і всі інші права і свободи людини і громадянина, пройшло історію формування та розвитку уявлень від примітивних, недосконалих до сучасних розвинених, що оволоділи свідомістю якщо не всієї людської спільноти, то більшої її частини

Посилання

1. Международная защита прав человека: Сб. док. – М.: Юрид. лит., 1990. – С. 11.
2. Права людини і професійні стандарти для юристів. В документах міжнародних організацій. –3-є вид., доп. і перероб. – К.: Відродження, 2002. – С. 10.
3. Баймуратов М.О., Максименко С.В. Стратегія інтеграції України до Європейського Союзу:політико-правовий аналіз // Право України. – 2001. – № 10. – С. 101.
4. Баймуратов М.О., Максименко С.В. Імплементація норм міжнародного права про свободу пересування і вибір місця проживання у право України // Право України. – 2003. – № 9. –С. 133.
5. Рабинович П.М. Права і свободи людини і громадянина у Конституції України (до інтеграції вихідних конституційних положень). – К., 1997. – С. 6.
6. Кравченко В.В. Конституційне право України. – К.: Атіка, 2000. – С. 93.
7. Лисенков С.Л. Конституція України: Матеріали до вивчення. – К.: Либідь, 1997. – С. 55.
8. Бородін І.Л. Адміністративно*правові способи захисту прав та свобод людини і громадянина.– Херсон: Олді*плюс, 2003. – С. 22.
9. Кушніренко О.Г., Слінько Т.М. Права і свободи людини та громадянина. – Х.: Факт, 2001. –С. 15.
10. Колодій А.М., Олійник А.Ю. Права людини і громадянина в Україні: Навч. посіб. – К.:Юрінком Інтер, 2003. – С. 167.
11. Стефанчук Р. Право на життя як особисте немайнове право фізичної особи // Право України.- 2003. – № 11. – С. 115.
12. Трошкин Ю.В. Права человека: Нарушения и защита прав человека и прессы. – М., 1997. –С. 29.
13. Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право Российской Федерации. – М.: Юрист,1996. – С. 196; Кравченко В.В. Конституционное право Украины. – С. 90.
14. Селиванов О.В. Соціальна, правова держава в Україні. – К., 2000. – С. 415.
15. Гегель. Філософія права. – М., 1990. – С. 223.
16. Здійснення принципів правової держави як умова формування громадянського суспільства в Україні / С.М. Тимченко // Вісник Запорізького юрид. ін*ту. – 2001. – № 2. – С. 28.
Опубліковано
2020-10-07