ПРОБЛЕМА ВЗАЄМОВІДНОСИН СУБ’ЄКТІВ ПРАВОНАДІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

  • О. В. Тинкул
Ключові слова: процес, взаємовідносини

Анотація

На сьогодні в Україні поширюється сфера й удосконалюється процесуальна регламентація всіх видів державної діяльності. Очевидно, що існують норми матеріального права у сфері державного управління, які не можуть бути повноцінно реалізовані без удосконалення відповідного процесуального механізму.Значною мірою це обумовлено тією обставиною, що органи державного управління діють у всіх сферах життя суспільства, видаючи множину нормативних актів за широким колом питань, у тому числі і стосовно прав і свобод громадян . У свою чергу, практично кожний з нас, незалежно від того чи, є він робітником, службовцем, науковцем чи підприємцем, змушений періодично спілкуватися з владою. Іноді це потрібно для вирішення наших власних проблем, або ж влада перевіряє, наскільки ми законослухняні, тощо. Однак таке спілкування з владою рідко буває приємним. Звичайною практикою стали тяганина, відсутність інформації, закритість влади, упередженість, безвідповідальність і т. ін. Однією з причин такого становища, поряд із суб’єктивними факторами, можна назвати відсутність належної правової бази і насамперед законодавчого регулювання порядку діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування у відносинах з громадянами

Посилання

1. Бондурка А.М., Тищенко Н.М. Административный процесс: Учебник. – К.: Литера ЛТД.,2001. – 336 с.
2. Адміністративна процедура та адміністративні послуги. Зарубіжний досвід і пропозиції для України / Авт.*упоряд. В.П. Тимощук. – К.: Факт, 2003. – 496 с.
3. Картузова І.О. Поняття і структура адміністративного процесу // Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. пр. – О., 2001. – Вип. 11. – С.391*395.4. Бахрах Д.Н. Административное право России: Учебник для вузов. – М.: НОРМА, 2000. –640 с.
5. Кононов П.И. Административный процесс: подходы к определению понятия и структуры //Гос. и право. – 2001. – № 6. – С. 16*24.
6. Адміністративне право: Підручник / За заг. ред. С.В. Ківалова. – О.: Юрид. літ., 2003. –896 с.
7. Ківалов С.В. Основні завдання реформування адміністративного права // Актуальні проблемидержави і права: Зб. наук. пр. – О., 2001. – Вип. 11. – С. 350*354.
8. Кисіль Л.Є. Зарубіжний досвід правового регулювання адміністративних процедур // Правовадержава: Щорічник наук. пр. – К., 2002. – Вип. 13. – С. 269*275.
9. Найфлейш В.Д., Нагуш О.М. Проблема реформування адміністративного права та державногоуправління // Молодь третього тисячоліття: гуманітарні проблеми та шляхи їх розв’язання:соціологія, політологія, історія, соціальна психологія, право: Зб. наук. ст. – О., 2000. – Т. 1.– С. 349*353.
Опубліковано
2020-10-07