ЄВРОПЕЙСЬКІ ПРИНЦИПИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА ТА ЇХ ДЖЕРЕЛА

  • А. А. Пухтецька
Ключові слова: європейські принципи, адміністративне право

Анотація

У сучасній науці адміністративного права України активно формується своєрідний «євроінтеграційний» напрям спеціальних юридичних досліджень,основною метою яких є розробка теоретико-методологічних і наукових засад адаптації як доктринальних положень, так і чинних норм вітчизняного адміністративного законодавства до європейських принципів та стандартів. Пріо*
ритетність проведення наукових досліджень у даній сфері обумовлюється необхідністю реформування чинного законодавства України відповідно до зобов’язань, прийнятих у зв’язку з підписанням Угоди про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їхніми державамичленами, ратифікованої Верховною Радою України 10 листопада 1994 року

Посилання

1. Угода про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами: Ратифікована Верховною Радою України 10 листопада 1994 року (№237/94*ВР) // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 46. – Ст. 415.
2. Державне управління: проблеми адміністративно*правової теорії та практики / За заг. ред.В.Б. Авер’янова. – К.: Факт, 2003. – 384 с.; Виконавча влада і адміністративне право / За заг.ред. В.Б. Авер’янова. – К.: Видавничий Дім «Ін*Юре», 2002. – 668 с.; Механізми координації європейської політики: практика країн*членів та країн*претендентів / Н. Гнидюк (ред.), А.Новак-Фар, Я. Гонцяж, І. Родюк. – К.: Міленіум, 2003. – 384 с.; Адміністративна реформа в Україні: шлях до Європейської інтеграції: Зб. наук. пр. – К., 2003. – 322 с. та ін.
3. Mapping European Union Administrative Law // www.abanet.org.
Опубліковано
2020-10-06