КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ НАГЛЯДУ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ

  • В. В. Краснов
Ключові слова: нагляд, державне управління

Анотація

Ефективність всієї системи державного управління великою мірою залежить від стану контрольно*наглядової влади. Але в нашій українській історії практично не було періоду, коли б дійсно в державі (її апараті) і суспільстві належно виявляли себе механізми і засоби забезпечення законності.Сучасники (Ю.П. Битяк, В.В. Богуцький, В.М. Гаращук), залежно від змісту, характеру, особливостей, розрізняють такі способи забезпечення законності та дисципліни: а) контроль; б) нагляд; в) звернення громадян до держав*
них органів із заявами, пропозиціями, скаргами з питань забезпечення законності . Охарактеризоване дане питання і такими науковцями, якС.В. Ківалов, В.Б. Авер’янов, В.К. Гуревський, Х.П. Ярмакі та ін., які визначили класифікацію такого змісту: а) контроль; б) адміністративний нагляд;
в) звернення громадян до державних органів із заявами, пропозиціями, скаргами з питань забезпечення законності

Посилання

1. Философия власти. М.: Мысль, 1993. – 400 с.
2. Адміністративне право України: Підруч. для юрид. вузів і фак. / Ю.П. Битяк, В.В. Богуцький,В.М. Гаращук та ін. / За ред. Ю.П. Битяка. – Х.: Право, 2001. – 528 с.
3. Адміністративне право України: Підручник / За заг. ред. С.В. Ківалова. О.: Юрид. літ., 2003.С. 896.
4. Алёхин А.П., Козлов Ю.М. Административное право Российской Федерации. – М.: Изд*воМГУ, 2002. – Ч. 1. – 448 с.
5. Козлов Ю.М. Административное право. – М., 1999.
6. Про адміністративний нагляд за особами, які звільнені з місць позбавлення волі: Закон України від 1 грудня 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 52. – Ст. 455.
7. Про метрологію та метрологічну діяльність: Закон України від 11 лютого 1998 р. // ВідомостіВерховної Ради України. – 1998. – № 9. – Ст. 324.
8. Студеникина М.С. Государственный контроль в сфере управления. – М., 1974. – С. 82.
9. Советское административное право / Под ред. д.ю.н., проф. В.М. Манохина. – М.: Юрид. лит.,1977. – С. 528.
10. Административное право: Учебник / Под ред. Ю.М. Козлова, Л.Л. Попова. – М., 1999. –С. 457.
11. Козбаненко В.А. Правовые основы государственного управления. Общая часть: Учеб. и науч.*практ. пособие. – М.: ИКФ «ЭКМОС», 2003. – 320 с.
12. Битяк Ю.П., Зуй В.В. Административное право Украины: Учеб. пособие. – Х., 1999. – 234 с.
13. Васильев А.С. Административное право Украины (общая часть): Учеб. пособие. – Х., 2001.
14. Даль В. Толковый словарь живого Великорусского языка. – М.: Госиздат иностр. и нац.словарей, 1956. – Т. IІ.
15. Словник української мови: В 11 т. – К.: Наук. думка, 1970 – 1980. – Т. 5.
16. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М., 1998.
17. Великий тлумачний словник сучасної української мови. – К.: Перун, 2002.
18. Труды Московского Государственного историко*архивного института. Т. 20. Вопросы архивоведения и истории государственных учреждений СССР / Под ред. проф. А.В. Чернова. – М.,1965. – 240 с.; Єрмолаєв В.М., Козаченко А.І. Органи влади і управління Української держави (друга половина XVII – XVIII ст.): Навч. посіб. / В.М. Єрмолаєв, А.І. Козаченко. – Х.:Право, 2002. – 176 с.
19. Лунев А.Е. Советское административное право. – М., 1973. – С. 325.
Опубліковано
2020-10-06