НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ ЯК ВИД ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

  • К. В. Ніколаєнко
Ключові слова: адміністративні послуги, адміністрація

Анотація

З проголошенням Україною своєї незалежності в державі відбуваються такі зміни.
По-перше, отримують загальне визнання такі концепції устрою держави і суспільства, як поділ влади, верховенство права, пріоритет прав і свобод людини і громадянина, плюралізм в економічному та політичному житті. Як наслідок,маємо кардинальну перебудову всієї системи влади, державних і суспільних інститутів

Посилання

1. Теория компетенции / Ю.А. Тихомиров. – М., 2005. – 355 с.
2. Авер’янов В.Б. Демократизація як провідний напрям реформування українського адміністративного права // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2003. – № 1.
3. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року// Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
4. Виконавча влада і адміністративне право / За заг. ред. В.Б. Авер’янова. – К.: Ін*Юре, 2002. –668 с.
5. Адміністративна процедура та адміністративні послуги: Зарубіжний досвід і пропозиції для України / Центр політико*правових реформ; І.Б. Коліушко (відп. ред.), В.П. Тимощук (авт.упоряд.). – К.: Факт, 2003. – 496 с.
6. Концепція розвитку системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади:Затв. розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2006 р. № 90*р // Офіційний вісник України. – 2006. – № 7. – С. 376.
Опубліковано
2020-10-06