ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНО-СЛУЖБОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА В УКРАЇНІ

  • Н. В. Янюк
Ключові слова: реформування, законодавство України

Анотація

З часу проголошення незалежності 1991 року Україна зіткнулася з проблемою необхідності реформи державного управління, що мало охопити питання розподілу державної влади між окремими ланками, формування відповідної структури кожної з ланок, встановлення важелів впливу і форм взаємовідносин між ними. Разом з цим постало питання про формування державної служби,яка мала стати інструментом втілення в життя цих реформ. Зарубіжний досвід свідчить, що без реформування державної служби важко досягти позитивного результату в усіх інших сферах суспільно-політичного життя.

Посилання

1. Коник С. Рада Міністрів і міністерства Української держави 1918 року: структура, компетенція та склад. Організація державної служби // Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. – 1999. – № 1. – С. 72*88.
2. Василенко И.А. Административно*государственное управление в странах Запада (США,Великобритания, Франция, Германия). – М.: Логос, 2000.
3. Дубенко С.Д. Державна служба і державні службовці в Україні: Навч.*метод. посіб. / За заг.ред. Н.Р. Нижник. – К.: Ін Юре, 1999.
4. Петришин А.В. Государственная служба. Историко*теоретические предпосылки, сравнительно-правовой и логико-понятийный анализ: Монография. – Х.: Факт, 1998
5. Битяк Ю.П. Державна служба в Україні: організаційно*правові засади: Монографія. – Х.:Право, 2005.
Опубліковано
2020-10-06