ВИДИ ДЕРЖАВНИХ ПОСАД: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

  • Л. р. Біла
Ключові слова: види, державні посади, правове регулювання

Анотація

Окрім з’ясування питання щодо науково-теоретичного та нормативного визначення поняття «державна посада» , важливе значення має питання щодо з’ясування співвідношення таких понять, як «посада державного службовця»,«посада на державній службі», «державна посада», «державно-службова посада», «посада у державному органі», «державна посада державної служби». Слід зазначити, що в Законі «Про державну службу"

Посилання

1. Битяк Ю.П. Державна служба в Україні: організаційно*правові засади: Монографія. – Х.:Право, 2005. – С. 101.
2. Габричидзе Б.Н., Чернявский А.Г. Служебное право: Учебник для юридических вузов. – М.:Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2003. – С. 121.
3. Атаманчук Г.В. Теория государственного управления: Курс лекций. – М.: Юрид. лит., 1997.– С. 261.
4. Бахрах Д.Н. Административное право: Учебник. – М.: БЕК, 1993. – С. 113.
5. Битяк Ю.П. Державна служба в Україні: організаційно*правові засади: Монографія. – Х.:Право, 2005. – С. 87.
6. Габричидзе Б.Н., Чернявский А.Г. Служебное право: Учебник для юридических вузов. – М.:Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2003. – С. 114*136.
7. Іншин М.І. Проблеми правового регулювання праці державних службовців України: Авто.реф. дис. … д*ра юрид. наук. – О.: Юрид. літ., 2006. – С. 13.
8. Малиновський В.Я. Державна служба: теорія і практика: Навч. посіб. – К.: Атіка, 2003. –С. 63*78.
9. Ноздрачев А.Ф. Государственная служба: Учебник для подготовки гос. служащих. – С.:Статут, 1999. – С. 162*173.
10. Старилов Ю.Н. Служебное право: Учебник. – М.: БЕК, 1996. – С. 113*127.
11. Битяк Ю.П. Державна служба в Україні: організаційно*правові засади: Монографія. – Х.:
Право, 2005. – С. 98; Концепція адміністративної реформи в Україні: Затв. Указом Президен та України від 22.07.1998 р.; Малиновський В.Я. Державна служба: теорія і практика: Навч.посіб. – К.: Атіка, 2003. – С. 67.
12. Бахрах Д.Н. Административное право: Учебник. – М.: БЕК, 1993. – С. 113.
13. Атаманчук Г.В. Теория государственного управления: Курс лекций. – М.: Юрид. лит.,1997. – 400 с. – С. 261; Ноздрачев А.Ф. Государственная служба: Учебник для подготовки гос.служащих. – М.: Статут, 1999. – С. 130.
14. Малиновський В.Я. Державна служба: теорія і практика: Навч. посіб. – К.: Атіка, 2003. –С. 67.
15. Габричидзе Б.Н., Чернявский А.Г. Служебное право: Учебник для юрид. вузов. – М.:Издательско*торговая корпорация «Дашков и К», 2003. – С. 147.
16. //http: zakon1.rada.gov.ua.
17. Про віднесення посад начальників обласних центрів по нарахуванню і виплаті пенсій до 5категорій державних службовців: Розпорядження КМУ від 13 липня 1994 р.; Про віднесенняпосад спеціалістів Фонду соціального захисту інвалідів до відповідних категорій: Розпорядження КМУ від 8 серпня 1995 р.; Про віднесення посади Голови Фонду сприяння місцевому
самоврядуванню до 1 категорії, його першого заступника та заступника до 2 категорії посаддержавних службовців: Розпорядження КМУ від 20 липня 1996 р.; Про віднесення працівників секретаріату Комісії з питань діяльності підприємств та організацій громадських
організацій інвалідів до відповідних категорій посад державних службовців: РозпорядженняКМУ від 28 берзня 2001 р. //http:zakon1.rada.gov.ua.
Опубліковано
2020-10-06