РЕФОРМУВАННЯ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО» У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

  • Н. В. Александрова
Ключові слова: адміністративне право

Анотація

Майже дев’ять років минуло з часу проведення І Національної науково-теоретичної конференції «Адміністративне право: сучасний стан і напрями реформування», на якій, здається, вперше ставились та обговорювались такі важливі й до сьогодні питання, як: доктринальні аспекти реформування адміністративного права, оновлення змісту адміністративного права та його значення для
юридичної освіти та багато інших важливих питань. І якщо стосовно реформування адміністративного права можна сказати, що процес все ж рухається,можливо, не так швидко, як планувалось, то про значення адміністративного права для юридичної освіти, на жаль, на конференціях з адміністративного  права не згадувалось

Посилання

1. Вказану проблематику згадували д.ю.н., професор І.П. Голосніченко (Оновлення змісту адміністративного права України в умовах демократичних перетворень та його значення для підготовки правознавців у вузах України // Адміністративне право: сучасний стан і напрями реформування: Матеріали конф. * Яремче, 1998. – С. 10*12) та д.ю.н., професор Ю.П. Битяк(Адміністративне право в освіті // Проблеми вищої юридичної освіти: Тези доп. та наук. повідом. наук.*метод. конф. – Х., 2002. – C. 126*128).
2. Програмою для середньої загальноосвітньої школи з навчальної дисципліни «Основи правознавства», рекомендованою Міністерством освіти і науки України, яка використовується, у тому числі, і для оцінювання знань абітурієнтів, передбачено, що стосовно адміністративного права учні (абітурієнти) мають знати: поняття адміністративного права та адміністративних
правовідносин; поняття і види адміністративного правопорушення; адміністративні стягнення та інші види державного примусу; види адміністративних стягнень; органи, що розглядають справи про адміністративні правопорушення; найпоширеніші випадки адміністративних правопорушень неповнолітніх.
3. Див. докладніше: Габричидзе Б.Н., Чернявский А.Г. Курс административного права Российской Федерации: В 3 ч. – М., 2003. – С. 51*554. Див., наприклад: Габричидзе Б.Н., Чернявский А.Г. Курс административного права Российской Федерации: В 3 ч. – М., 2003. – С. 51*55; Колпаков В.К., Кузьменко О.А. Адміністративне право України. – К., 2003. – С. 39.
5. Див.: Авер’янов В.Б. Реформування українського адміністративного права: необхідніст оновлення науково*теоретичних засад // Українське адміністративне право: сучасний стан і перспективи реформування: Матеріали IV Нац. наук.*теорет. конф. Спец. вип., ч. 1. Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених. – Сімферополь, 2005. –С. 24*30.
6. Див., наприклад: Попов Л.Л., Круглов В.А. Административно*деликтное право. – М., 2005. –С. 7*14.
7. Авер’янов В.Б. Реформування українського адміністративного права: необхідність оновлення науково-теоретичних засад // Українське адміністративне право: сучасний стан і перспективи реформування: Матеріали IV Нац. наук.*теорет. конф. Спец. вип., ч. 1. Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених.– Сімферополь, 2005. – С. 24*25.
8. Ткач Г.Й. Сучасні принципи адміністративного права та їх концептуальне значення для оновлення змісту українського адміністративного права // За матеріалами Міжнар. наук.*практ.конф.: Зб. наук. пр. – К., 2004. – С. 34*41.
9. Школик А. Порівняльне адміністративне право: Навч. посіб. – Л.: ЗУКЦ, 2007. – 308 с.
10. Див. докладніше: Коліушко І.Б., Український Д.Я. Вільні професії: поняття і специфіка //Наук. зап.: Юрид. науки. – К.: Нац. ун*т «Києво*Могилянська Академія», 2002. – Т. 20. –С. 21*26.
11. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року.
12. Вживання даного терміна стосовно ідеології доктрини адміністративного права започаткував д.ю.н., професор В.Б. Авер’янов. Див.: Авер’янов В.Б. Реформування українського адміністративного права: необхідність оновлення науково*теоретичних засад // Українське адміністративне право: сучасний стан і перспективи реформування: Матеріали ІV Нац. наук.*теорет.конф. Спец. вип., ч. 1. Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених.– Сімферополь, 2005. – С. 24.
13. Див. докладніше: Габричидзе Б.Н., Чернявский А.Г. Курс административного права Российской Федерации: В 3 ч. – М., 2003. – С. 450*452.
14. Див., наприклад: Тихомиров Ю.А. Курс административного права и процесса. – М., 1998. –С. 86*89; Школик А. Система адміністративного права України та проблеми її реформування// Адміністративне право в контексті європейського вибору України: Зб. наук. пр. – К., 2004.– С.100*105.
15. Див. докладніше про це: Тихомиров Ю.А. Курс административного права и процесса. – М.,1998. – С. 86*88; Старилов Ю.Н. О сущности и новой системе административного права:некторые итоги дискуссии // Гос. и право. – 2000. – № 5. – С. 12*21.
Опубліковано
2020-10-05