ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ДОГОВОРІВ РОЗДРІБНОЇ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ТОВАРІВ

  • А. О. Паєнок
Ключові слова: договір роздрібної купівлі-продажу, характеристика договору, класифікаційні критерії поділу, різновиди договору

Анотація

У статті досліджуються характерні риси договору роздрібної купівлі продажу товарів як окремого виду загального поняття договору купівлі-продажу. Особлива увага зосереджується на класифікаційних критеріях поділу договору роздрібної купівлі-продажу товарів на окремі його різновиди. Запропоновано та обґрунтовано необхідність внесення змін до окремих норм параграфа 2 глави 54 Цивільного кодексу України.

Посилання

1. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40. – Ст. 356.
2. Цивільне право : [підручник] : у 2 т. / [В.І. Борисова, Л.М. Баранова, І.В. Жилінкова та ін.] ; за заг. ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. – К. : Юрінком Інтер, 2004– . – Т. 2. – 2004. – 552 с.
3. Іваненко Л.М. Захист прав споживачів : [підручник] / Л.М. Іваненко, О.М. Язвінська. – К. : Юрінком Інтер, 2014. – 496 с.
4. Романец Ю.В. Система договоров в Гражданском праве России / Ю.В. Романец. – М. : Юристъ, 2001. – 496 с.
5. Гражданское право : [учебник] : в 3 т. / [Е.Ю. Валявина, И.В. Елисеев и др.] ; отв. ред. А.П. Сергеев, Ю.К. Толстой. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : ТК «Велби», Изд-во «Проспект», 2005– . – Т. 2. – 2005. – 848 с.
6. Про захист прав споживачів : Закон України від 12.05.1991 р. № 1024-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 30. – Ст. 379.
7. Про затвердження рекомендацій щодо організації продажу товарів за зразками : Наказ Міністерства економіки України від 20.07.2000 р. № 152 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.uazakon.com/document/spart41/inx41574.htm.
8. Про затвердження Правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами : Наказ Міністерства економіки України від 19.04.2007 р. № 104 // Офіційний вісник України. – 2007. – № 86. – Ст. 3183.
9. Про затвердження Правил роздрібної торгівлі продовольчими товарами : Наказ Міністерства економіки та з питань Європейської інтеграції України від 11.07.2003 р. № 185 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 30. – Ст. 1581.
Опубліковано
2020-05-09