МЕХАНІЗМ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ: СУЧАСНІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ

  • С. Г. Стеценко
Ключові слова: механізм, адміністративно-правове регулювання

Анотація

Протягом останніх років фахівці в галузі адміністративного права неодноразово повертались до ролі та значення механізму адміністративно-правового регулювання суспільних відносин у структурі адміністративного права як навчальної дисципліни та науки. У той самий час слід вказати, що питання не є принципово вирішеним, оскільки продовжують точитись дискусії, пов’язані з цілою низкою питань, основними з яких є:
1. Переважна більшість сучасної навчальної літератури з адміністративного права не містить самостійних розділів, присвячених механізму адміністративно-правового регулювання. Автори лише обмежуються викладенням складових частин зазначеного механізму без показу взаємозв’язків між ними та аналізом їх сукупної дії.
2. Применшується значення або зовсім ігнорується роль правової свідомості та правової культури як важливих складових механізму адміністративно-правового регулювання.
3. Іноді механізм адміністративно*правового регулювання безпідставно змішують з такими поняттями, як «система права», «система правових засобів», «система правового регулювання». Слід відзначити, що кожне із зазначених понять має свій зміст, котрий відмінний від змісту механізму адміністративно*правового регулювання.

Посилання

1. Загальна теорія держави і права: Підручник / За ред. М.В. Цвіка, В.Д. Ткаченка, О.В. Петришина. – Х.: Право, 2002. – 432 с.
2. Теория государства и права: Учебник / Под ред. д.ю.н., проф., засл. деятеля науки РФ Р.А. Ромашова. – СПб.: Изд*во Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2005. – 630 с.
3. Стеценко С.Г. Адміністративне право України: Навч. посіб. – К.: Атіка, 2007. – 624 с.
4. Адміністративне право України. Академічний курс: Підручник: У 2 т. Т. 1. Загальна частина/ Редкол.: В.Б. Авер’янов (гол.). – К.: Юрид. думка, 2004. – 584 с.
Опубліковано
2020-10-05