ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ ПРАВОВОГО МИСЛЕННЯ

  • Н І. Матвіїши
Ключові слова: правове мислення

Анотація

Людина сприймає та пізнає навколишній світ за допомогою відчуттів та безпосереднього сприймання різноманітних предметів та явищ. Якщо ж якості явища не доступні для споглядання, пізнання їх можливе тільки через мислення. До таких явищ належить право, важливою компонентою якого є правове мислення. Воно має за мету забезпечити відповідну суспільно бажану поведінку суб’єкта

Посилання

1. Гадамер Х. Г. Истина и метод: Основы философской герменевтики: Пер. с нем.– М.: Прогресс, 1988. – С. 65.
2. Дьюи Дж. Психология и педагогика мышления. – М.: Совершенство, 1997. – 208 с.
3. Казимирчук В.П. Социальный механизм действия права // Сов. гос. и право. – 1970. – № 10.– С. 37 44.
4. Кондаков Н.И. Мышление // Логический словарь справочник. – М.: Наука, 1975. – С. 366.
5. Лапаева В.В. Конкретно социологические исследования в праве. – М.: Юрид. лит., 1987. –С. 87.
6. Овчинников А.И. Правовое мышление: теоретико методологи ческий анализ. – Ростов на Дону: Изд во Рост. ун та, 2003. – 344 с.
7. Правознавство: Навч. посіб. / За ред. В.В. Копейчикова. – К.: Юрінком Інтер, 1999. –С. 138 140.
8. Решетов Ю.С. Реализация норм советского права. – Казань, 1989. – С. 31.
9. Черданцев А.Ф. Толкование права и договора. – М.: Юрид. лит., 2003. – С. 89.
10. Юридичний словник довідник / За ред. Ю.С. Шемшученка. – К.: Femina, 1996. – С. 511 512.
Опубліковано
2020-10-02