ПОНЯТТЯ ПРОНОМІНАЛЬНОЇ ТРАНСПОЗИЦІЇ ТА ЇЇ РІЗНОВИДИ

  • Н. П. Михайлюк

Анотація

Існують різні підходи до поняття транспозиції. Часто під транспозицією розуміється таке мовне явище, коли мовна одиниця, чи мовний знак, не змінюючи свого основного «речового» значення, змінює граматичне значення.На наш погляд, це досить вузьке розуміння транспозиції. Ми вважаємо, що транспозиція поширюється на такі випадки, коли змінюється не тільки граматичне значення, але й семантичні характеристики, а в більш широкому плані змінюється стилістичне забарвлення, а також прагматичне значення контексту.Транспозицію, як правило, розділяють на імпліцитну та експліцитну. Перша виявляється тільки в зміні синтаксичного оточення сполучуваності, що призводить до якісних змін початкової одиниці. Таку транспозицію ще називають гіпостазом

Посилання

1. Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка. – М.: УР ССС, 2001. – 416 с.
2. Карасик В.И. Язык социального статуса. – М.: Гнозис, 2002. – 333 с.
3. Степанов Ю.С. Методы и принципы современной лингвистики. – М.: Едиториал УРСС, 2003.– 312 с.
4. Britain’s Monarchy. –L.: Foreign and Commonwealth Office, 2001. – 48 p.
5. Goldsmish O. She Stoops to Conquer // Eighteenth Century Comedy. – L.: Oxford UniversityPress, 1969. – P. 232313.
6. Hemingway E. For Whom the Bell Tolls. – M.: Воениздат, 1973. – 229 p. Wilde O. Fairy Tales. –M.: Progress, 1973.
Опубліковано
2020-10-02