САМОЗАХИСТ СУБ’ЄКТОМ ГОСПОДАРЮВАННЯ СВОЇХ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ

  • І. В. Солод
Ключові слова: позасудовий захист, самозахист, суб’єкти господарювання, порушення прав та інтересів

Анотація

Стаття присвячена дослідженню питань самозахисту прав та інтересів суб’єктом господарювання,його особливостям та класифікації. Автором наводяться перспективні варіанти удосконалення законодавства України щодо позасудового захисту прав та інтересів суб’єктів господарювання, а також можливі шляхи правозастосування в умовах нестабільного сьогодення.

Посилання

1. Берестова І.Е. Способи самозахисту цивільних прав: окремі аспекти. / І.Е. Берестова // Приватне право і підприємництво : збірник наукових праць / редкол. О.Д. Крупчан та ін. – Вип. 9. – К. : НДІ приватного права і підприємництва АПН України, 2010. – С. 10–12.
2. Бублик В.А. Учредительный договор о совместном предприятии / В.А. Бублик // Хозяйство и право. – 1994. – № 8. – С. 88–97.
3. Головань І.В. Правова робота у механізмі захисту прав суб’єктів підприємництва : дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 «Господарське право; господарсько-процесуальне право» / І.В. Головань ; Інститут економіко-правових досліджень НАН України. – Донецьк, 2003. – 216 с.
4. Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав / В.П. Грибанов. – М. : Статут, 2001. – 411 с.
5. Кони А.Ф. О праве необходимой обороны / А.Ф. Кони. – М. : Острожье, 1996. – 112 с.
6. Кот О.О. Способи захисту сторін договору в приватному праві / О.О. Кот // Право України. – 2014. – № 2. – С. 220–227.
7. Микшис Д.В. Самозащита гражданских прав: проблемы теории / Д.В. Микшис // Закон. –1998. – № 1. – С. 28–31.
8. Свердлик Г.А. Способы самозащиты гражданских прав и их классификация / Г.А. Свердлик, Э.Л. Страунинг // Хозяйство и право. – 1999. – № 1. – С. 35–40.
9. Сидельников Р.Н. Ознаки самозахисту цивільних прав / Р.Н. Сидельников // Вісник Академії правових наук України. – 2004. – № 2 (37). – С. 214–222.
10. Сидельников Р.Н. Самозащита гражданских прав: необходимость терминологической определенности / Р.Н. Сидельников // Проблемы законности : республіканський міжвідомчий науковий збірник / відп. ред. В.Я. Тацій. – Х. : Національна юридична академія України, 2005. – № 72. –
С. 28–35.
11. Яроцький В.Л. Становлення та розвиток інституту самозахисту речових прав в Україні / В.Л. Яроцький // Приватне право. – 2013. – № 2. – С. 148–159.
Опубліковано
2020-05-09