МЕДІАЦІЯ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТІВ

  • М. В. Мамич
Ключові слова: медіація, конфлікти

Анотація

У зв’язку із значним розвитком юриспруденції і використанням судової системи для вирішення спорів та інших соціальних питань виникла і серйозна незадоволеність в юридичній практиці. Джерела цієї незадоволеності включають у себе:
– високу вартість послуг юристів і самого судового розгляду;
– достатньо велику протяжність у часі, який займає підготовка справи до
розгляду в суді;
– велику протяжність у часі, який може займати судовий процес;
– невизначеність результату, яка залежить від суддів та юристів;
– втрату конфіденційності, бо судовий процес є публічним;
– стресову процедуру, якою є сам процес судового розгляду

Посилання

1. Положення про національну службу посередництва і примирення: Затв. Указом Президента України від 17 листопада 1998 р. п. 1258/98.
2. Аболонин Г.О. Посредничество при разрешении споров как альтернатива судебной тяжбе //Юрист. – 2001. – № 5.
3. Ананьевна Е. Медиация. Что это такое? // Авторское право и смежные права. – 2004. – № 9.
4. Гришина Н.В. Психология конфликта. – СПб.: Питер, 2004.
5. Дмитрієв А. Мирні засоби розв’язання міжнародних спорів в історії міжнародного права //Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 11.
6. Егоров А.В. Понятие и признаки посредничества в гражданском праве // Юрист. – 2002. –№ 1.
7. Замніус В., Ковриженко Д., Землянська В. Передумови впровадження процедури медіації в Україні // Парламент. – 2004. – № 3.
8. Карпов В.В. Посредничество при осуществлении внешнеэкономической деятельности в Украине // Наука і вища освіта. – 2000. – Вип. 3.
9. Плешина Ю.Е. Проблемы теории и практики медиации // Личность. Общение. Групповые процессы. Современные направления теоретических и прикладных исследований в зарубежной психологии: Сб. обзоров. – М., 1991.
10. Попова И. Медиация до суда не доведёт // Донецкий кряж. – 2005. – № 1525.
11. Холод О. Использование медиации в сфере предпринимательства // Учебный курс по медиации и конфликтному регулированию. – М., 2003.
Опубліковано
2020-10-02