ПРАВО ЗАБУДОВИ НА ЧУЖІЙ ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА ЦИВІЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

  • В. О. Кутателадзе
Ключові слова: цивільне законодавство України

Анотація

Процес реформування цивільного законодавства, що відбувається в Україні,пов’язаний з відродженням приватних засад правового регулювання суспільних відносин. Значною мірою він стосується одного з центральних інститутівцивільного права – права власності та пов’язаних з ним речових прав. Цивільний кодекс України (далі – ЦК України) передбачає запровадження відмінних від права власності організаційно*правових форм панування над речами та створення узгодженої системи речових прав. Зазначена система включає поряд з іншими речовими правами інститут права користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій).

Посилання

1. Гончаренко М.Б. Речові права на нерухомість: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Х., 1999.
2. Цюра В.В. Речові права на чуже майно: Наук.*практ. посіб. – К.: КНТ, 2006.
3. Гонгало Р.Ф. Суперфіцій у римському приватному праві та його рецепція у цивільному праві України: Дис. … канд. юрид. наук. – К., 2000.
4. Підопригора О.А. Римська цивілістика і кодифікація цивільного законодавства України //II Наук.*практ. конф., присв. пам’яті проф. К.Г. Федорова: Зб. ст. – Запоріжжя: ЗДУ, 1997.
5. Цивільне право: Підруч. для студ. юрид. вузів та фак. Ч. І. – К.: Вентурі, 1997.
6. Цивільний кодекс України: Наук.*практ. коментар / За ред. Є.О. Харитонова. – Х.: Одіссей,
006.
7. Загурский Л.К. Элементарный учебник римского права. Особ. часть. Кн. 1. Учение о владениии вещных правах. – К., 1900.
8. Германское право. Ч. І. Гражданское уложение. – М., 1996.
9. Харитонов Є.О., Старцев О.В. Цивільне право України: Підручник. – 2*е вид., перероб. і доп. К.: Істина, 2007
Опубліковано
2020-10-01