ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ ДО СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ В СПРАВАХ ПРО РОЗІРВАННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ ЗА ІНІЦІАТИВИ РОБОТОДАВЦЯ

  • О. А. Шурин
Ключові слова: провадження по справі досудового слідства, підготовка справи, попереднє судове засідання, мета, завдання

Анотація

Стаття присвячена питанню підготовки справ про поновлення на роботі у зв’язку з розірванням трудового договору за ініціативи роботодавця до судового розгляду. Проаналізовано значення, мету та завдання стадії провадження в справі до судового розгляду, зокрема під час підготовки справ за трудовими спорами. Значна увага приділена попередньому судовому засіданню та його особливому значенню під час розгляду та вирішенні справ про поновлення на роботі.

Посилання

1. Бондаренко-Зелінська Н.Л. Підготовка цивільних справ до судового розгляду як стадія цивільного процесу : автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / Н.Л. Бондаренко-Зелінська ; Київський національний
університет імені Тараса Шевченка. – К., 2007. – 23 с.
2. Диордиева О.Н. Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству (в судах общей юрисдикции первой инстанции) / О.Н. Диордиева. – М. : Проспект, 2013. – 116 с.
3. Кочурко Ю.В. Предварительное судебное заседание в гражданском судопроизводстве : автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.15 «Гражданский процесс; арбитражный процесс» / Ю.В. Кочурко; Белорусский государственный университет». – Минск, 2012. – 23 с.
4. Плешанов А.Г. К вопросу о сущности предварительного судебного заседания / А.Г. Плешанов // Российский ежегодник гражданского и арбитражного процесса. – 2004. – № 2. – С. 38–46.
5. Іванченко О.П. Мета та завдання попереднього судового засідання як елементу підготовки цивільної справи до судового розгляду / О.П. Іванченко // Вісник Академії адвокатури України. – 2009. – № 3(16). – С. 27–32.
6. Кудрявцева Е.В. Современная реформа английского гражданского процесса : автореф. дис. … док. юрид. наук : спец. 12.00.15 «Нражданский процесс; арбитражный процесс» / Е.В. Кудрявцева ; Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – М., 2008. – 52 с.
7. Давтян А.Г. Гражданское процессуальное право Германии: основные институты : автореф. дис. … док. юрид. наук : спец. 12.00.15 «Гражданский процесс; арбитражный процесс» / А.Г. Давтян ; Ереванский государственный университет. – М., 2002. – 46 с.
8. Васильев С.В. Гражданское судопроизводство постсоветских государств: сравнительный анализ / С.В. Васильев. – Х. : Эспада, 2011. – 384 с.
9. Аналіз причин скасування судових рішень, ухвалених судами першої інстанції в 2013 році в апеляційному порядку [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://kia.court.gov.ua/sud2690/uzah/77/
Опубліковано
2020-05-09