ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРЕДИТІВ

  • Г. В. Макаренко

Анотація

Однією з найважливіших категорій ринкової економіки, що відображає реальні зв’язки і відносини економічного життя суспільства, є кредит. Кредит завжди був і залишається важливим важелем у стимулюванні розвитку виробництва і становить собою економічні відносини з приводу зворотного руху позиченої вартості. Кредит забезпечує трансформацію грошового капіталу в позичковий і виражає стосунки між кредитором і позичальником. За його допомогою вільні кошти підприємств, приватного сектора і держави акумулюються, перетворюючись на позичковий капітал, котрий передається за плату в тимчасове користування 

Посилання

1. Банківські операції: Підручник / За ред. проф. А.М. Мороза. – К.: КНЕУ, 2000. – 384 с.
2. Антонов Н.Г., Пессель М.А. Денежное обращение, кредит и банки. – М.: Финсгатинформ,1995. – 272 с.
3. Гонгало Б.М. Вчення про забезпечення зобов’язань. Питання теорії і практики. – М., 2004. –222 с.
4. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн. 1: Общие положения. – М., 2001.– 663 с.
5. Латынцев А.В. Обеспечение исполнения договорных обязательств. – М.: Лекс*Книга, 2002. –312 с.
6. Адибеков М.Г. Кредитние операции: классификация, порядок привлечения и учет / Под ред.А.И. Ичкасова. – М.: Консалтбанкир, 1995. – 88 с.
7. Вітлінський В., Пернаківський О. Кредитний ризик та його врахування при обчисленні ставки відсотку // Банківська справа. – 2005. – № 5. – С. 71*78.
8. Риджук Д.М. Забезпечення кредитних зобов’язань у діяльності банків. – К.: Істина, 2001. –256 с.
9. Яворенко О.В. Банківські операції: Навч. посібник. – К.: Знання, КОО, 2000. – 243 с
Опубліковано
2020-10-01