ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИНЦИПІВ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

  • Н. Ю. Голубєва
Ключові слова: принципи цивільного права

Анотація

Принципами права юридично закріплюють об’єктивні закономірності суспільного життя. Вони акумулюють у собі найхарактерніші риси права, визначають його юридичну природу . Принципи права – це такі відправні ідеї його буття, які виражають найважливіші закономірності й підвалини даного типу держави і права, є однопорядковими із сутністю права і складають його головні риси, відрізняються універсальністю, вищою імперативністю і загальнозначимістю, відповідають об’єктивній необхідності побудови і зміцнення певного суспільного ладу

Посилання

1. Хропанюк В.Н. Теория государства и права. – М., 2003. – С. 215.
2. Колодій А.М. Конституція і розвиток принципів права України (методологічні питання):Автореф. дис. ... д*ра юрид. наук. – К., 1999. – 39 с.
3. Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. – М., 2000. – С. 234.
4. Комиссарова Е.Г. Об основных началах гражданского законодательства // Журн. российского права. – 2001. – № 5. – С. 19.
5. Асланян Н.П. Основные начала российского частного права: Автореф. дис. … д*ра юрид. наук.– М., 2002. – 50 с.
6. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой. Т. 1 / Под ред.Т.Е. Абовой, А.Ю. Кабалкина. – М., 2004. – С. 21.
7. Чукреев А.А. Добросовестность в системе принципов гражданского права // Журн. российского права. – 2002. – № 11. – С. 100*104.
8. Гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. 1 / Отв. ред. Е.А. Суханов. – 2*е изд., перераб. и доп.– М.: БЕК, 2002. – С. 40.
9. Докладніше див., наприклад: Луць А.В. Свобода договору в цивільному праві України: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київ. нац. ун*т ім. Тараса Шевченка. – К., 2001. –18 с.
10. Ці принципи стали об’єктом декількох спеціальних досліджень. Див., наприклад: Бабіч, Бондар Т. Добросовісність, розумність та справедливість як принципи виконання договірного зобов’язання // Юрид. Україна. – 2005. – № 3. – С. 39*45.
11. Фулей Т. Загальнолюдські (загальноцивілізаційні) принципи права: деякі теоретичні аспекти// Право України. – 2003. – №7. – С. 15.
12. Деннис Ллойд. Идея права / Пер. с англ. М.А. Юмашева, Ю.М. Юмашева; Науч. ред.Ю.М. Юмашев. – М.: ЮГОНА, 2002. – С. 133*156.
13. Палиюк В.П. Щодо справедливості, добросовісності та розумності в чинному законодавствіУкраїни // Вісник Хмельницьк. ін*ту регіонального управління та права. – 2002. – № 2. –С. 42*45.
14. Там само. – С. 45.
Опубліковано
2020-10-01