ОСОБЛИВОСТІ ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ В СПРАВАХ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ІЗ КРЕДИТНИХ ПРАВОВІДНОСИН

  • В. О. Поливач
Ключові слова: кредитні правовідносини, передумови реалізації права на пред'явлення позову, відкриття провадження

Анотація

Аналізуються останні законодавчі зміни, судова практика та правові позиції, спрямовані на врегулювання особливостей відкриття провадження в справах, що виникають із кредитних правовідносин,з позиції їх можливого практичного застосування.

Посилання

1. Форма 2Ц. Звіт судів першої інстанції про розгляд справ у порядку цивільного судочинства [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://court.gov.ua/sudova_statystyka/lkflghkjlh.
2. Гурвич М.А. Право на иск / М.А. Гурвич ; отв. ред. А.Ф. Клейнман. – М. : Изд-во АН СССР, 1949. – 216 с. ; Добровольский А.А. Некоторые вопросы исковой формы защиты права : автореф. дисс. … докт. юрид. наук / А.А. Добровольский ; Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – М., 1966. – 54 с. ;
Зейдер Н.Б. Элементы иска в советском гражданском процессе / Н.Б. Зейдер // Ученые записки Саратовского юридического института имени Д.И. Курского. – Саратов : Коммунист, 1956. – Вып. 4. – С. 132–168 ; Кожухарь А.Н. Право на судебную защиту в исковом производстве / А.Н. Кожухарь. –
Кишинев : Штиинца, 1989. – 142 с.
3. Учебник гражданского процесса / [Е.В. Васьковский и др.] ; предисл. В.А. Томсинова. – М. : Зерцало, 2003. – 464 c.
4. Фурса С.Я. Окреме провадження в цивільному процесі України : [навч. посібник] / С.Я. Фурса. – К. : Вілбор, 1999. – 312 с.
5. Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів, що виникають із кредитних правовідносин : Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 30 березня 2012 р. № 5 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0005740-12/ed20120330.
6. Бобуйок І.А. Про визначення юрисдикції спорів, які виникають з договорів поруки / І.А. Бобуйок // Юридичні науки: проблеми та перспективи : матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Острог, 6–7 грудня 2013 р.). – Херсон : ВД «Гельветика», 2013. – С. 21–24.
7. Обзор судебной практики по гражданским делам, связанным с разрешением споров об исполнении кредитных обязательств : утвержден Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 22 мая 2013 г. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://78.lo.msudrf.ru/modules.php?name=info_pages&id=967.
8. Кіреєва Н.О. Проблемні питання відкриття апеляційного провадження у цивільній справі / Н.О. Кіреєва // Європейські стандарти захисту прав у цивільному судочинстві: випробування часом : матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 вересня 2014 р.) / за заг. ред. О.С. Захарової, І.О. Ізарової. – К. : Дакор, 2014. – С. 168–171.
Опубліковано
2020-05-09