ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ ІНСТИТУТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА І ДЕРЖАВИ

  • В. О. Корнієнко
Ключові слова: держава, взаємодія

Анотація

У статті досліджуються питання теоретикоправового підґрунтя дослідження явища громадянського суспільства та його розвитку. Актуальність обраноїтеми полягає в тому, що громадянське суспільство потребує існування правової держави як своєї передумови. Разом з тим тільки розвинуте, стабільне громадянське суспільство уможливлює утворення правової держави, є основою стабільного демократичного політичного режиму й авторитетної влади. Концептуальні теоретичні напрацювання в цьому напрямі були здійснені такими вченими – А. М. Колодій, А. Ю. Олійник, П. М. Рабінович, М. І. Хавронюк,В. І. Чушенко, А. П. Заєць, О. В. Скрипнюк

Посилання

1. Чушенко В.І. До питання про форму правління сучасної України // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. – Л.: Вид*во ЛДУ ім. І. Франка, 1995.
2. Скрипнюк О.В. Соціальна, правова держава в Україні: проблеми теорії і практики. – К.: Ін*т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2000.
3. Тодика Ю. Роль Конституції України в становленні громадянського суспільства // Вісник Академії правових наук України. – 1999. – № 2 (17) – С. 3*12.
4. Колодій А.М. Принципи права України. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – С. 15.
5. Нерсесянц В.С. Предисловие // Дождев Д.В. Римское частное право: Учебник для вузов. –М., 1996. – С. 10.
6. Невичерпність демократії. Видатні діячі минулого і сучасного про вільне, демократичне суспільство і права людини. – К.: Наук. думка, 1994. – С. 145.
7. Гаджиев К.С. Концепция гражданского общества: идейные истоки и основные вехи формирования // Вопр. философии. – 1991. – № 7. – С. 19*20.
8. Політичний енциклопедичний словник. – К.: Генеза, 1997. – С. 240.
9. Еміль Баран. У світі існує багато форм демократії // Громадські ініціативи. – 1999. – Спец*вип. – С. 28.
10. Государственное право Российской Федерации: Курс лекций / Под ред. О.Е. Кутафина. – М.Юристъ, 1993. – Т. 1. – С. 372.
11. Румянцева Т.С. Гражданское общество и личность // Конституционный строй России. – 1996.Вип. 3. – С. 52*53.
12. Бутрос Гали. Развитие и международное экономическое сотрудничество // Гос. и право. –1995. – № 1. – С. 9*11.
13. Щедрова Г.П. Громадянське суспільство, правова держава і політична свідомість громадян. –К.: ІСДО, 1994. — С. 83.
14. Тацій В. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини – головний конституційний обо*в’зок демократичної, правової, соціальної держави // Вісник АПНУ. – 2000. – № 14 (23). –С. 10*13.
Опубліковано
2020-09-29