СТАНОВЛЕННЯ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. ТА ЇЇ ВІЙСЬКОВИЙ ЗАХИСТ

  • М. Кравчук
Ключові слова: становлення, воєний захист

Анотація

Наукове дослідження українського державотворення не було б повним без об’єктивного висвітлення та повноцінного аналізу всіх основних суспільно*
політичних подій в 1917–1921 рр., у тому числі й військового будівництва України. Опрацювання цього досвіду унеможливить повторення трагічних помилок нашого державотворення і стане в майбутньому запорукою недопущення  мільйонних жертв кращих своїх синів і дочок і навіть втрати своєї вистражданої держави.

Посилання

1. Білаc І. Репресивно*каральна система в Україні. 1917 – 1953: Суспільно*політичний та історико-правовий аналіз: У 2 кн. – К., 1994; Бобровник С. Українська Радянська Держава //Мала енциклопедія етнодержавознавства / НАН України, Ін*т держави і права ім. В.М. Корецького. – К.: Довіра; Генеза, 1996; Верига В. Визвольні змагання в Україні (1914–1923). –Жовква: Вид*во Отців Василіан «Місіонер», 1998. – Т.1, Т.2; Верстюк В. Українська Центральна Рада: Навч. посіб. – К.: Заповіт, 1997; Гриневич Л. Військове будівництво в Радянській Україні (1917 – початок 30*х років ХХ ст.); Гунчак Т. Україна: перша половинаХХ століття: Нариси політичної історії. * К.: Либідь, 1993; Історія українського війська(1917–1995) / Упоряд. Я. Дашкевич. – Л.: Світ, 1996; Кузьминець О., Калиновський В.,Дігтяр П. Історія держави і права України. – К.: Україна, 2000; Кулик В. Українське самостійництво // Мала енциклопедія етнодержавознавства / НАН України, Ін*т держави і праваім. В.М. Корецького. – К.: Довіра; Генеза, 1996; Кульчицький В.С., Тищик Б.Й. Історія держави і права України. – Л.: Вид*во ЛНУ, 2000; Кульчицький С.В. Українська Радянська Соціалістична Республіка (УРСР: до 1937 – Українська Соціалістична Радянська Республіка,УСРР) // Довідник з історії України / За заг. ред. І. Підкови, Р. Шуста. – 2*е вид., доопр. і доп. – К.: Генеза, 2001; Литвин В. Україна: доба війн і революцій (1914 – 1920 рр.). – К.:Альтернатива, 2003; Литвин В. Радянський етап вітчизняної історії: до 80*річчя утворенняСРСР і 85* річчя проголошення УРСР // Вісник академії правових наук. – Х., 2003. –№ 2(33)*№ 3(34); Матвеева Т. А. Строительство Вооруженных Сил суверенной Украинской Советской Социалистической республики. – Х., 1991; Мироненко О. Перший Всеукраїнський з’їзд Рад і поступова втрата Центральною Радою ініціативи у вирішенні національного питання// Мала енциклопедія етнодержавознавства / НАН України, Ін*т держави і права ім. В.М. Корецького. – К.: Довіра; Генеза, 1996; Музиченко П. Історія держави і права України. – О.: Астропринт, 1998; Реєнт О.П. Україна між світовими війнами (1914 – 1939). Події. Люди. Документи: Нариси історії. – К.: Школа, 2004; Рогожин А.Й. Военное строительство на Украине в годы гражданской войны и иностранной военной интервенции // Известия высш. учеб. заведений. – Х., 1965; Рогожин А.Й., Гончаренко В.Д., Страхов М.М. та ін. Історія держави іправа України: У 2 ч. / За ред. акад. АПрНУ А.Й. Рогожина. – Х.: Основа, 1996; Румянцев В.
Українська державність у 1917 – 1922 рр.: національно*демократична і радянська альтернативи: Автореф. дис. ... д*ра юрид. наук. – Х., 1998; Савченко В.А. Двенадцать войн за Украину. – Х.: Фолио, 2005; Солдатенко В.Ф. Українська революція: Історичний нарис: Монографія. – К.: Либідь, 1999; Якимович Б. Збройні Сили України. Нарис історії. – Л., 1996;Яневський Д. Політичні системи України 1917 – 1920 років: спроби творення і причини по*
разки. – К.: Дух і літера, 2003.
2. Верстюк В. та ін. Україна від найдавніших часів до сьогодення // Хронологічний довідник. –К.: Наук. думка, 1995. – С. 254; Примаков В.М. И восходили маки красные: Очерки, статьи,рассказы. – К., 1987. – С. 14.
3. Гражданская война на Украине 1918 – 1920: Сб. док. и материалов: В 3 т., 4 кн. – К.: Наук.думка, 1967. – Т. 1, кн.1: Освободительная война украинского народа против немецко-австрийских оккупантов. Разгром буржуазно*националистической Директории. – 912 с.
4. Гунчак Т. Україна: перша половина ХХ століття. Нариси політичної історії. – К.:Либідь, 1993. – 288 с.
5. Дашкевич Я. Історія Українського війська продовжується // Історія українського війська(1917 – 1995) / Упоряд. Я. Дашкевич. – Л.: Cвіт, 1996. – 840 с.
6. Історія держави і права України / За ред. В.Г. Гончаренка. – К.: Вентурі; Історія держави і права України / За ред. А.С. Чайковського. – К.: Юрінком Інтер, 2003; Історія держави і права України: У 2 т. / Кол. авт.: В.Д. Гончаренко, А.Й. Рогожин, О.Д. Святоцький та ін.; За ред. В.Я. Тація, А.Й. Рогожина, В.Д. Гончаренка. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. –Т. 2; Кузьминець О., Калиновський В., Дігтяр П. Історія держави і права України. – К.: Ук*
раїна, 2000; Кульчицький В.С., Тищик Б.Й. Історія держави і права України. – Л.: ЛНУ,2000; Музиченко П. Історія держави і права України. – О.: Астропринт, 1998.
7. Історія держави і права України / За ред. В.Г. Гончаренка. – К.: Вентурі, 1996. – 288 с.
8. Історія держави і права України / За ред. А.С. Чайковського. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 512 с.
9. Історія держави і права України: У 2 т. / Кол. авт.: В.Д. Гончаренко, А.Й. Рогожин, О.Д. Святоцький та ін.; За ред. В.Я. Тація, А.Й. Рогожина, В.Д. Гончаренка. – К.: Ін Юре, 2003. – Т. 2.– 580 с.
10. Коваль Р.М. Повернення отаманів Гайдамацького краю. – К.: Діокор, 2001. – 288 с.
11. Кравчук М.В. Правові основи будівництва Національних Збройних Сил України в 1914–1993 рр. (Організація, структура, штати): Історико*правове дослідження. – Івано-Франківськ– Коломия: Плай; Видавничо*поліграф. т*во «Вік», 1997. – С. 74; Кравчук М.В. Військове
будівництво УСРР. – Івано*Франківськ: Лілея*НВ, 1998. – С. 4.
12. Кулик В. Українське самостійництво // Мала енциклопедія етнодержавознавства / НАН України, Ін*т держави і права ім. В.М. Корецького. – К.: Довіра, 1996. – С. 412*415; Кравчук М.Військове будівництво УСРР. – Івано*Франківськ: Лілея –НВ, 1998. – С. 4.
13. Литвин В. М. Україна: доба війн і революцій (1914–1920 рр.). – К.: Альтернатива, 2003. – 488 с.
14. Литвин В. Радянський етап вітчизняної історії: до 80*річчя утворення СРСР і 85*річчя проголошення УРСР // Вісник Академії правових наук. – 2003. – № 2*3. – С. 170*192.
15. Матвеева Т.А. Строительство Вооруженных Сил суверенной Украинской Советской Социалистической Республики, декабрь 1917 – июнь 1919 г.: Историко*правовой очерк: Дис. ... канд.юрид. наук. – Х., 1991. – 273 с.
16. Осипчук И. В поисках истины (23 февраля 1918 года стало праздником по недоразумению, а якобы состоявшееся в тот день сражения революционных солдат с немецкими войсками –миф сталинской пропаганды) // Факты и комментарии. – 2003. – № 35 (1340).
17. РДВА (Російський державний військовий архів). – Ф. 14. – Оп. 1. – Спр. 20. *Арк. 1, 5; Гражданская война и военная интервенция в СССР // Энциклопедия / Гл. ред. С.С. Хромов и др. –М.: Сов. Энцикл., 1987. – С. 449; Антонов*Овсеенко В.А. Записки о гражданской войне. –Т. 2. – С. 33.
18. РДВА. – Ф. 103. – Оп. 1. – Спр. 520. – Арк. 22.
19. РДВА. – Ф. 25860. – Оп. 1. – Спр. 3. – Арк. 10.
20. РДВА. – Ф. 25860. – Оп. 1. – Спр. 31. – Арк. 32, 32 зв., 33.
21. РДВА. – Ф. 25860. – Оп. 1. – Спр. 31. – Арк. 15, 30, 30 зв., 31, 31 зв.
22. Реєнт О.П. Україна між світовими війнами (1914 – 1939). Події. Люди. Документи: Нарисиісторії. – К.: Школа, 2004. – 544 с.
23. Румянцев В.О. Українська державність у 1917 – 1922 рр.: національно–демократична і радянська альтернативи: Автореф. дис. … д*ра юрид. наук. – Х., 1998. – 50 с.
24. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник. – 2*е вид.: Пер. з рос. – Х.: Консум, 2005. – 556 с.
25. Сталінізм в Україні: (Генеза і наслідки): Пер. з англ. – К.: Смолоскип, 1995. – С. 29*77.
26. Теорія держави і права (опорні конспекти) / Авт.*упоряд. М. Кравчук. – К.: Атіка, 2003. –С. 23; Кравчук М. Проблеми теорії держави і права (опорні конспекти): Навч. посіб. для студ.вищ. навч. закл. – 2*е вид., змін. і доп. – К.: Професіонал, 2004. – С. 40, 43.
27. ЦДАВОУ. – Ф. 25860. – Оп. 1. – Спр. 3. – Арк. 10.
28. Юрійчук Є.П. Становлення і характер радянської влади в Україні. Історико–правові аспекти(1917 – 1922 рр.). – К.: ІЗМН, 1998. – 124 с.
29. Юрченко С. Українсько*російські стосунки після 1917 р. в правничому аспекті. – Мюнхен,1971. – 210 с.
Опубліковано
2020-09-29