АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРАВОПОРЯДОК: ТРИ ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ

  • А. Ф. Крижанівський
Ключові слова: адміністративний правопорядок

Анотація

Правовий порядок у суспільстві функціонує як складний, поліструктурний та багаторівневий феномен, осягнення якого вимагає відповідних (адекватних його природі) наукових підходів, використання всього наявного в юриспруденції методологічного інструментарію і на цій основі – вироблення теоретичних і практичних новацій щодо покращення ситуації в правовій сфері.

Посилання

1. Оборотов Ю.Н. О персонализации права в эпоху постмодерна // Право ХХІ століття: становлення та перспективи розвитку: Зб. наук. пр. / Під ред. В.І. Терентьєва, О.В. Козаченка. –Миколаїв, 2006. – С. 24*26.
2. Аврутин Ю.Е., Кикоть В.Я., Сыдорук И.И. Правопорядок: организационно-правовое обеспечение в Российской Федерации. Теоретическое административно*правовое исследование. –М.: ЮНИТИ*ДАНА, Закон и право, 2003. – 456 с.
3. Яценко С.С. Уголовно*правовая охрана общественного порядка. Сравнительно-правовой аспект. – К., 1986.
4. Даньшин И.Н. Уголовно*правовая охрана общественного порядка. – М., 1973.
5. Еропкин М.И. Управление в области охраны общественного порядка. – М., 1965.
6. Серегин А.В. Советский общественный порядок и административно*правовые средства его укрепления. – М., 1975.
7. Бельский К.С. Феноменология административного права. – Смоленск, 1995. – 144 с.
8. Скакун О.Ф. Теория государства и права (энциклопедический курс): Учебник. – Х.: Эспада,2005. – 840 с.
9. Алексеев С.С. Право: азбука – теория – философия: Опыт комплексного исследования. – М.:Статут, 1999. – 712 с.
10. Хайек Ф. Дорога к рабству // Вопросы философии. – 1990. – №11. – С. 122*134.
11. Коркунов Н.М. Общественное значение права. – СПб., 1898.
12. Баскин Ю.Я. Очерки философии права. – Сыктывкар, 1996. – 278 с
Опубліковано
2020-09-29