СУСПІЛЬНА СВОБОДА І ДЕРЖАВНА ВЛАДА В УКРАЇНІ

  • Р. М. Мінченко
Ключові слова: державна власть

Анотація

Суспільна свобода є необхідною умовою відродження і розвитку в Україні громадянського суспільства, неузурпованого тоталітарною державною владою,де широкий загал має брати участь у виробленні правил співжиття і тим самим впливатиме на становлення і розвиток демократії та подальший розвиток вільної, правомірної поведінки людини. Громадянське суспільство в умовах радянського політичного режиму, як слушно зазначає В.М. Литвин, у цілому фактично повністю поглиналося державою, «було атомізованим, розрізненим і роз’єднаним політично та психологічно, нездатним діяти спільно, усвідомлено та скоординовано. А значить, ефективно протистояти негативним процесам і
тенденціям, що наростали в економіці, політиці та інших сферах» . Проте слід зазначити, що нині в пострадянських країнах, коли мірилом успіху люди;ни головним чином розглядаються гроші, матеріальний добробут, і це підтримується державою, суспільство обов’язково буде «атомізованим, розрізненим і роз’єднаним політично та психологічно». А за цих умов без держави, яка, безумовно, повинна мати людський вимір у суспільстві, буде війна індивідів проти всіх – індивідів, суспільства в цілому, держави

Посилання

1. Литвин В., Голова Верховної Ради України. Прорив до громадянського суспільства // Голос України. – 2005. – 26 січ.
2. Промова Президента В. Ющенка з нагоди 15*ї річниці незалежності України // Урядовий кур’єр. – 2006. – 29 серп.
3. Погребняк С. Право і свобода: загальнотеоретичні проблеми // Вісник Академії правових наук України. – 2006. – № 4.
4. Шемшученко Ю.С. Передмова // Проблеми реалізації прав і свобод людини та громадянина в Україні: Монографія / Кол. авт.; За ред. Н.М. Оніщенко, О.В. Зайчука. – К., 2007.
5. Кроткова Н.В. «Круглый стол»: «Свобода и ответственность» // Гос. и право. – 2007. – № 3.
6. Широкова С. Философ Александр Пятигорский: «В России уже некому тоталитарно управлять и тоталитарно управляться» // Известия. – 2007. – 19 апр.
7. Україна у світовому інформаційному просторі // Урядовий кур’єр. – 2006. – 17 листоп.
8. Україна у світовому інформаційному просторі // Урядовий кур’єр. – 2006, 17 листоп.
9. Орлова О.В. Гражданское общество как многоуровневая система // Право и политика. – 2007.– № 5.
10. Радіозвернення Президента України Віктора Ющенка до українського народу 5 листопада2005 року // Урядовий кур’єр. – 2005. – 8 листоп.
11. Телезвернення Президента Віктора Ющенка до Українського народу з нагоди Дня свободи 22 листопада 2006 року // Урядовий кур’єр. – 2006. – 24 листоп.
12. Платон. Государство // Собр. соч.: В 4 т. – М., 1994. – Т. 3.
13. Поппер К. Открытое общество и его враги. – М., 1992. – Т. 1.
14. Селиванов В.М. Право і влада суверенної України: методологічні аспекти: Монографія. – К.,2002.
15. Трансформація політики в право: різні традиції та досвід: Матеріали міжнар. наук. конф. / Заред. акад. НАН України, акад. АПрН України В.Я.Тація. – Х., 2006.
16. Гетьман*П’ятковська І.А. Право та мораль: теоретико*правові проблеми співвідношення тавзаємодії: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – К., 2007.
17. Моральна політика як нова цінність української демократії / Володимир Литвин, Голова Верховної Ради України, академік НАН України // Голос України. – 2006. – 18 берез.
18. Шемшученко Ю.С., Бабкін В.Д. Юридична наука України на сучасному етапі // Правова держава. – К., 2005. – Вип. 16.
19. Тацій В.Я. Методологічні проблеми правової науки на сучасному етапі державотворення //Правова держава. – К., 2005. – Вип. 16.
20. Цвєтков В.В., Горбатенко В.П. Демократія – Управління – Бюрократія: в контексті модернізації українського суспільства: Монографія. –К., 2001.
21. Бабкін В.Д., Усенко І.Б. Нарис історії розвитку загальної теорії держави і права, філософії та енциклопедії права // Антологія української юридичної думки: В 6 т. / Редкол.: Ю.С.Шемшученко (голова) та ін. – Т. 1.
22. Загальна теорія держави і права, філософія та енциклопедія права / Упоряд.: В.Д. Бабкін,І.Б. Усенко, Н.М. Пархоменко; Відп. ред. В.Д. Бабкін, І.Б. Усенко. – К., 2002.
23. Замість ефектності – ефективність. Виступ Прем’єр*міністра України Віктора Януковича на розширених зборах Антикризової коаліції та Кабінету Міністрів України // Урядовий кур’єр.– 2006. – 11 листоп.
24. Скрипнюк О.В. Конституція України та її функції: проблеми теорії та практики реалізації.До десятої річниці прийняття Конституції України. – К., 2005.
25. Циппеліус Р. Філософія права. – К., 2000.
26. Орзіх М.П. Человеческое измерение права: доктринальная ретроспектива и современная постановка проблемы // Антологія української юридичної думки: В 10 т. / Редкол.: Ю.С. Шемшученко (голова) та ін. – Т. 10.
27. Юридична наука незалежної України / Упоряд.: В.Ф. Погорілко, І.Б. Усенко, Н.М. Пархоменко; Відп. ред. Ю.С. Шемшученко, В.Ф. Погорілко. – К., 2005.
28. Орзіх М.П., Крусян А.Р. Сучасний конституціоналізм в Україні. Вступ до українського конституційного права: Монографія. – К., 2006.
29. Матрос А. Основна причина війни Президента з Конституцією // Голос України. – 2007. 5 трав.
30. Шемшученко Ю.С., Бабкін В.Д. Юридична наука України на сучасному етапі // Правова держава. – К., 2005. – Вип. 16.
31. Кампо В. Методологія науки // Укр. юрист. – 2006. – № 10.
32. Гете И.В. Избр. филос. произв. – М., 1964.
33. Шемшученко Ю.С., Бабкін В.Д. Юридична наука України на сучасному етапі // Правова держава. – Вип. 16.
34. Тацій В.Я. Методологічні проблеми правової науки на сучасному етапі державотворення //Там само.
35. Бердяев Н.А. Философия свободы // Философия свободы. Смысл творчества. – М., 1989.
36. Соловьев В.С. Оправдание добра. Нравственная философия // Собр. соч. – Брюссель, 1966. –Т. 8. – (Фототип. изд*е).
37. Ионин Л.Г. Масса и власть сегодня (актуальность Э. Канетти) // Вопр. философии. – 2007. –№ 3.
38. Україна у світовому інформаційному просторі // Урядовий кур’єр. – 2006. – 17 листоп.
39. Звернення Президента України до Верховної Ради України у зв’язку з Посланням Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2005 році» // Урядовий кур’єр. – 2006. – 10 лют.
40. Авер’янов В. Державне управління у змісті предмета адміністративного права // Вісник Академії правових наук України. – 2004. – № 2.
41. Авер’янов В., Андрійко О., Полюхович В. Академічні дослідження проблем державного управління та адміністративного права: результати і перспективи // Юрид. журн. – 2004. – № 5.
42. Цвік М., Жук Н. Динаміка президентської влади в Україні // Вісник Академії правових наук України. – 2006. – № 3.
43. Кресіна І. Політична реформа в Україні: здобутки і недоліки // Право України. – 2007. – № 4.
44. Любашиц В.Я., Федоренко Д.В. Модернизация государства и местного самоуправления в России: проблемы теории и истории. Ч. ІІ // Философия права. – 2006. – № 4.
45. Карабін Т.О. Співвідношення повноважень місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування: теоретичні і практичні питання: Автореф. дис. … канд. юрид.наук. – К., 2007.
46. Шемшученко Ю.С.Актуальні проблеми філософії права // Проблеми філософії права. – 2003.– Т. 1.
47. Підвисоцька Т. Для стабільного розвитку суспільства // Голос України. – 2007. – 30 січ.;Країні, як кисень, сьогодні потрібна стабільність // Урядовий кур’єр. – 2007. – 20 берез.
48. Орлова О.В. Гражданское общество как многоуровневая система // Право и политика. – 2007.– № 5.
Опубліковано
2020-09-29