ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАГЛЯДУ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ

  • В. В. Краснов
Ключові слова: організаційно-правове забеспечення, нагляд, державне управління

Анотація

Належне організаційне#правове забезпечення контролю і нагляду в державному управлінні, інших сферах діяльності людини має суттєве значення для налагодження ефективної роботи контролюючих та наглядаючих інституцій. Всі операції, які здійснюються в процесі провадження наглядових дій,повинні бути впорядковані та окреслені в нормативних актах, інших документах обов’язкового характеру, технологічних схемах, правилах, що визначають правову основу та послідовність дій адміністративно#наглядових органів, а також повноваження та процедуру захисту своїх прав, прав об’єктів нагляду (у разі незгоди їх з результатами або формами чи методами його реалізації). Без відповідного нормативного закріплення та організації роботи по реалізації визначених нормативними актами напрямів, форм та способів здійснення контролю і нагляду
процес відстеження будь#яких подій у різних сферах суспільного життя (тобто нагляд в щирокому розумінні) буде неефективним. Більше того, він буде нелегітимним. Саме тому процес формування контролю та нагляду як різновидів державного управління потрібно розпочинати з визначення загальних цілей, завдань, спеціалізації та окреслення кола структур, які їх будуть здійснювати.

Посилання

1. Малащук С. П. Організаційно*правові засади стратегічного менеджменту в державному управлінні // Актуальні проблеми державного управління: Наук. зб. – Х.: УАДУ ХФ, 2000. № 2 (7).
2. Бутинець Ф. Ф., Бардаш С. В., Малюга Н. М., Петренко Н. І. Контроль і ревізія: Підруч. длястуд. вузів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит». – 2*е вид., доп і перероб. – Житомир:ЖІТІ, 2000. – 512 с.
3. Горшенин К. П. Кодификация законодательства о труде. Теоретические вопросы. – М.: Юрид.лит., 1962. – 280 с.
4. Кубко Є. Б. Наука не втручатися: дещо з теорії дерегулювання підприємництва // Урядовийкур’єр. – 1998. – № 28. – 7 лют.
5. Гаращук В. М. Контроль та нагляд у державному управлінні. – Х., 2002. – 176 с.
6. Красноокий О. Ще раз про співвідношення державного контролю і прокурорського нагляду// Право України. – 1998. – № 3. – С. 88*90.
7. Сурилов А. В. Теория государства и права. – К.; О.: Вища шк., 1989. – 440 с.
8. Концепція адміністративної реформи в Україні. – К., 1998.
9. Гурне Б. Державне управління / Пер. з фр. В. Шовкуна. – К.: Основи, 1993. –165 с.
10. Шемшученко Ю., Авер’янов В. Людина і реформування адміністративного права // Урядовий кур’єр. – 2000. – 23 берез.
Опубліковано
2020-09-29