ПОНЯТТЯ ТА ЗНАЧЕННЯ ОБ’ЄКТА ОПОДАТКУВАННЯ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПОДАТКОВОГО ОБОВ’ЯЗКУ ПЛАТНИКА ПОДАТКУ

  • С. В. Пархоменко"Цироциянц

Анотація

Різноманіття податків, що входять до податкової системи, викликано різноманіттям об’єктів оподаткування. Саме об’єкт оподаткування є критерієм розмежування податків, і він же закладений у назві кожного з податків. Для виникнення обов’язку щодо сплати конкретного податку, крім наявності нормативного акта, який регулює порядок його справляння, необхідною умовою є наявність об’єкта оподаткування. Ця категорія не існує сама по собі або як даність. Як правило, поява об’єкта оподаткування пов’язується із волевиявленням особи – одержання доходу, придбання майна або його продаж. Об’єкт оподаткування повинний сприяти економічно правильному вибору того, що буде надалі оподатковуватися.

Посилання

1. Бернар И., Колли Ж.*К. Толковый экономический и финансовый словарь. Французская, русская, английская, немецкая, испанская терминология / Под общ. ред. Л.В. Степанова. – М.:Междунар. отношения, 1997. – Т. 1.
2. Бех Г.В. Правовое регулирование косвенных налогов в Украине / Под ред. Н.П. Кучерявенко.– Х.: Легас, 2003.
3. Брызгалин А.В. Структура (элементы) налога: новое содержание в условиях Налогового кодекса // Налоговый вестник. – 2000. – № 3. – С. 19*23.
4. Гриценко В.В. Гражданин как субъект налогового права в РФ. – Воронеж: Изд*во Воронежск.Гос. ун*та, 1997.
5. Дымченко В.И. Правовое значение объекта налогообложения // Известия ВУЗов. – 1998. –№ 2. – C. 39*42. – (Сер.: Правоведение).
6. Ивлиева М.Ф. К понятию налога и объекта налогообложения // Вестник МГУ. – 1997. – № 3.– С. 30*40. – (Сер. 11: Право).
7. Исаков В.Б. Юридические факты в советском праве. – М.: Юрид. лит., 1984.
8. Исаев А.А. Очерк теории и политики налогов. – Ярославль: Тип*фия Г. Фалька, 1887.
9. Константінеску К. Румунія: Оподаткування доходів приватних осіб // Проблеми фінансовогоправа. – Чернівці, 1996. – Вип. 1. – С. 187*192.
10. Криницкий И.Е. Система категорий, связанных с понятием «объекта налогообложения» //Проблеми законності: Респ. міжвід. наук. зб. / Відп. ред. В. Я. Тацій. – Х.: Нац. юрид. акад.України, 1999. – С. 66*71.
11. Мандибура В. Оподаткування доходів громадян: чому вчить світовий досвід // Віче. – 1999. –№ 8. – С. 29*37.
12. Мещерякова О.В. Налоговые системы развитых стран мира (справочник). – М.: Фонд «Правовая культура», 1995.
13. Налоговый кодекс Российской Федерации. Ч. 1: В ред. Федерального Закона от 23.12.03.№ 185*ФЗ. // Сборник кодексов Российской Федерации. – 2004.
14. Новий словник української мови. – К.: Аконіт, 1999. – Т. 2 (Ж*ОБД). – 911 с.15. Основы налогового права: Учеб.*метод. пособие / Под ред. С.Г. Пепеляева. – М.: Инвест*Фонд,1995.
16. Основы налогового права: Учеб.*метод. пособие / Под ред. С.Г. Пепеляева. – М.: Инвест*Фонд,2000.
17. Про внесення змін і доповнень до Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб»:Закон України від 01.07. 2004 р. // Офіційний вісник України. – 2004. – № 30. – Т. 1. –Ст. 1998.
18. Про затвердження Інструкції Про прибутковий податок з громадян: В ред. Наказу Державної податкової адміністрації України № 352 від 16.07. 2003 р. // www. zakon.rada.gov.ua
19. Про податок з доходів фізичних осіб: Закон України № 889 від 22.05.03 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 37. – Ст. 308.
20. Про прибутковий податок з громадян: Декрет Кабінету Міністрів України від 26.12. 1992 р.// Відомості Верховної Ради України. – 1993. – N 10. – Ст. 77.
21. Про систему оподаткування: Закон України в ред. Закону від 18.02.1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – N 16. – Ст. 119.
22. Финансовое право: Учебник / Под ред. Н.И. Химичевой. – М.: БЕК, 1995.
23. Чуркин А.В. Объект налогообложения: правовые характеристики: Учеб. пособие. – М.:Юристъ, 2003.
24. Янжул И.И. Основные начала финансовой науки. – СПб.: Тип*фия М. Стасюлевича, 1904.
Опубліковано
2020-09-28