ПІДСТАВИ ПРЕДСТАВНИЦТВА В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ

  • О. М. Михайлов
Ключові слова: адміністративне судочинство

Анотація

Реформування судово-правової системи в Україні, прийняття Кодексу адміністративного судочинства України вимагають критичного підходу та детального дослідження певних інститутів судового адміністративного права. Зокрема,аналіз правових норм та судової практики з питань процесуального представництва свідчить про потребу в усуненні суперечностей та прогалин у національному законодавстві, про необхідність вдосконалення механізму правового регулювання правовідносин за участю представника в судовому адміністративному процесі.

Посилання

1. Клейман А.Ф. Советский гражданский процесс. – М.: Изд*во МГУ, 1954. – 543 с.
2. Павлунік І.А. Представництво у цивільному процесі України: Автореф. дис. ... канд. юрид.наук. – К., 2002. – 26 с.
3. Червоный Ю.С. Представительство в гражданском процессе // Суспільство, держава, право. –2003. – №. 2. – С. 28*31.
4. Ильинская И.М., Лесницкая Л.Ф. Судебное представительство в гражданском процессе. – М.,1964. – С. 108.
5. Гражданский процесс: Учебник / Под. ред. проф. В.В. Комарова – X.: Одиссей, 2001. – 704 с.
6. Розенберг Я.А. Представительство по гражданским делам в суде и арбитраже. – Рига: Зинатне, 1981. – 147 с.
7. Гольмстен А.Х. Учебник русского гражданского процесса. – СПб., 1913. – С. 4.
8. Советское гражданское право: Учебник: В 2 т. / Под ред. О.А. Красавчикова. – М.: Высш. шк.,1985. – Т. 1. – 544 с.
9. Советское гражданское право. Т. 1. / Под ред. О.С. Іоффе, Ю.К. Толстого, Б.Б. Черепахина. –Л.: Изд*во ЛГУ, 1971. – 472 с.
10. Рясенцев В.А. Основания представительства в советском гражданском праве // Учен. зап.ВЮЗИ. – М.: Юрид. лит., 1948. – 145 с.
11. Гражданское право. Т. 1 / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. – М.: Проспект, 2000. –624 с.; Гражданское право: Учебник / Под. ред. С.П. Гришаева. – М.: Юристъ, 1999. – 355 с.;Советское гражданское право. Т. І / Под ред. Д.М. Генкина. – М.: Госюриздат, 1950. – 695 с.
12. Цивільне право України: Підручник: У 2 кн. Кн. 1 / За ред. О.В. Дзери, Н.С.Кузнецової. – К.:Юрінком Інтер, 1999. – 864 с.
13. Андреев В.К. Представительство в гражданском праве. – Калинин: Изд*во Калинин. гос.ун*та, 1978. – 156 с.
14. Невзгодина Е.Л. Представительство по советскому гражданскому праву. – Томск: Изд*воТомск. гос. ун*та , 1980. – 156 с.
15. Розенберг Я.А. Развитие института гражданского процессуального представительства / Актуальнеє проблемы теории и практики гражданского процесса. – Л., 1979. – С. 99*124.
16. Абрамов С.Н. Советский гражданский процесс. – М.: Госюриздат, 1952. – 420 с.
17. Козлов А.Ф. Место суда среди других субьектов советского гражданского процессуальногоправа: Сб. учен. тр. Свердловск. юрид. ин*та. – Свердловск, 1966. – Вып. 6. – С. 145*152.
18. Курс советского гражданского процессуального права. Т. 1. Теоретические основы правосудияпо гражданским делам // Под ред. А.А. Мельникова, П.П. Гуреева, П.Я. Трубникова. – М.:Наука, 1981. – 462 с.
19. Ивакин В.Н. О некоторых особенностях гражданских процессуальных правоотношений //Актуальные проблемы защиты субъективных прав. – М., 1985. – С. 30*37.
20. Павлунік І.А. Представництво у цивільному процесі України: Дис. ... канд. юрид. наук: Рукопис. – К., 2002. – 199.
Опубліковано
2020-09-28