ПОВНОВАЖЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ ПРИ РОЗГЛЯДІ СПРАВИ

  • А. О. Неугодніков
Ключові слова: адміністративний суд є

Анотація

У зв’язку з прийняттям Кодексу адміністративного судочинства та початком вирішення справ Вищим адміністративним судом України актуальність
цієї статті, на мій погляд, не викликає сумнівів. Повноваження адміністратиного суду є основним елементом його правового статусу, відображають його державно-владну і правову природу.
Необхідно нагадати, що повноваження є явищем, яке безпосереднє обумовлено феноменом влади. Більшість учених розглядають повноваження
як один із складових елементів поняття судової влади. Повноваження суду – це можливість вчиняти різні процесуальнідії та вживати організаційні заходи, спрямовані на забезпечення розгляду справи.

Посилання

1. Грошевой Ю.М. Судова реформа і проект Конституції України // Вісник Академії правових наук України. – 1993. – № 1. – С. 126*135.
2. Румянцев О.Г., Додонов В.Н. Юридический энциклопедический словарь. – М.: Инфра*М,1997. – 377 с.
3. Гуценко К.Ф., Ковалев М.А. Правоохранительные органы: Учебник для юрид. вузов и фак. –3*е изд., перераб. и доп. – М.: Зерцало, 1997. – 368 с.
4. Козлов А.Ф. Суд первой инстанции как субъект советского процессуального права. – Томск:Изд*во Томск. гос. ун*та, 1983. – 165 с.
5. Гусаров К.В. Проблемы гражданской процессуальной правосубъектности: Дис. … канд. юрид.наук: 12.00.02 / Нац. юрид. акад. Украины. — Х., 2000. – 201 с.
6. Кодекс адміністративного судочинства від 01.09.05. р.
7. Стефанюк В.С. Судовий адміністративний процес. – Х., 2003. – 269 с.
8. Кодекс адміністративного судочинства України: Наук.*практ. коментар. – Х., 2005
Опубліковано
2020-09-28