СУТНІСТЬ АДМІНІСТРАТИВНОГО НАГЛЯДУ, ЙОГО РОЛЬ У ПРАВООХОРОННІЙ ДІЯЛЬНОСТІ МІЛІЦІЇ

  • Х. П. Ярмакі
Ключові слова: адміністративний нагляд, поліція

Анотація

Відповідно до Закону України «Про міліцію», інших законодавчих і підзаконних актів, міліція здійснює контроль за виконанням громадянами, посадовими особами, підприємствами, установами, організаціями і громадськими об’єднаннями різних правил поведінки. У разі виявлення невідповідності в діях підконтрольних суб’єктів установленому порядку працівники міліції зобов’язані на такі факти відповідним чином реагувати, використовуючи наявний в їхньому арсеналі досить широкий спектр організаційних і правових форм впливу, для того щоб привести управлінську систему в заданий стан, забезпечити притягнення порушників до відповідальності, усунути причини й умови, що сприяють дестабілізації урегульованих правовими нормами суспільних відносин

Посилання

1. Гаращук В.М. Теоретико*правові проблеми контролю та нагляду у державному управлінні: Дис. ... д*ра. юрид. наук: 12.00.07. – Х., 2003. – 412 с.
2. Виконавча влада і адміністративне право / За заг. ред. В.Б. Авер’янова. – К.: Видавничий Дім «Ін*Юре», 2002. – 668 с.
3. Студеникина М.С. Государственный контроль в сфере управления. (Проблемы надведомственного контроля). – М.: Юрид. лит., 1974. – 159 с.
4. Бахрах Д.Н. Административное право: Учебник. Общая часть. – М.: БЕК, 1993. – 724 с.
5. Салищева Н.Г. Гражданин и административная юрисдикция в СССР. – М.: Наука, 1970. – 164 с.
6. Адміністративне право України: Підручник для юрид. вузів і фак. / За ред. Ю.П. Битяка. –Х.: Право, 2000. – 520 с.
7. Шорина Е.В. Контроль за деятельностью органов государственного управления в СССР. – М.:Наука, 1981. – 301 с.
8. Еропкин М.И. Управление в области охраны общественного порядка. – М.: Юрид. лит., 1965.– 215 с.
9. Клюшниченко А.П. Меры административного принуждения, применяемые милицией (Особенности. Классификация. Системовыражение): Учеб. пособие. – К.: КВШ МВД СССР, 1979.– 87 с.
10. Административная деятельность органов внутренних дел. Часть Общая: Учебник. – 3*е изд. /Под ред. А.П. Коренева. – М.: Московская академия МВД России, Изд*во «Щит*М», 2000. –304 с.
11. Цвігун Д.П. Адміністративний нагляд органів внутрішніх справ у сфері забезпечення громадського порядку і громадської безпеки: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. – К., 2002. –169 с.
Опубліковано
2020-09-25