ГРУБЕ ПОРУШЕННЯ ТРУДОВИХ ОБОВ’ЯЗКІВ ЯК ОЦІНОЧНА КАТЕГОРІЯ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ

  • І. П. Жигалкін
Ключові слова: грубе порушення трудових обов’язків, трудовий договір, контракт, оціночне поняття, моральна шкода, матеріальна шкода

Анотація

У статті досліджено основні підходи щодо тлумачення оціночних понять у праві. Аналізуючи оціночні поняття в трудовому праві, зосереджено увагу на притаманних їм особливостях. Акцентується на тому, що в разі грубого порушення трудових обов’язків має місце як матеріальна, так і моральна шкода. Узагальнюючи результати дослідження, запропоновано внести зміни до законодавства, які сприятимуть конкретизації такого оціночного поняття, як «грубе порушення трудових обов’язків».

Посилання

1. Черноус С.М. Оціночні поняття у трудовому праві України : дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення» / С.М. Черноус ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К., 2008. – 212 с.
2. Лазарев В.В. Применение советского права : [монография] / В.В. Лазарев. – Казань : Изд-во Казанского ун-та, 1972. – 200 с.
3. Бару М.И. Оценочные понятия в трудовом законодательстве / М.И. Бару // Советское государство и право. – 1970. – № 7. – С. 104–108.
4. Кобзева Е.В. Оценочные признаки в уголовном законе : [монография] / Е.В. Кобзева. – Саратов : Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская гос. акад. права», 2004. – 228 с.
5. Степанова Е.А. Оценочные понятия трудового права : дисc. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 «Трудовое право; право социального обеспечения» / Е.А. Степанов ; Ростовский государственный университет. – Ростов-на-Дону, 2005. – 187 с.
6. Новий тлумачний словник української мови : у 3 т. / уклад. : В.В. Яременко, А.М. Сліпушко. – вид. 2-ге, виправл. – К. : Аконіт, 2008– . – Т. 3 : А–К. – 2003. – 926 с.
7. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка : [80 000 слов и фразеолог. выражений] / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. – 4-е изд., доп. – М. : ООО «А ТЕМП», 2006. – 944 с.
8. Вопленко Н.Н. Официальное толкование норм права : [монография] / Н.Н. Вопленко. – М. : Юридическая литература, 1976. – 118 с.
9. Шмелёва Г.Г. Конкретизация юридических норм в правовом регулировании : [монография] / Г.Г. Шмелёва. – Львов : Вища школа, 1988. – 104 с.
10. Власов Ю.Л. Проблеми тлумачення норм права : автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень» / Ю.Л. Власов ; Інститут держави і права імені В.М. Корецького. – К., 2000. – 17 с.
11. Прийма С.В. Принципи тлумачення норм права : дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень» / С.В. Прийма ; Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». – Х., 2010. – 194 с.
12. Петришин А.В. Государственная служба. Историко-теоретические предпосылки, сравнительно-правовой и логико-понятийный анализ : [монография] / А.В. Петришин. – Х. : Факт, 1998. – 168 с.
13. Про запобігання корупції : Закон України від 14 жовтня 2014 р. № 1700-VII // Офіційний вісник України. – 2014. – № 87. – Ст. 2474.
14. Дуюнова О.М. Угоди про працю за трудовим законодавством України : дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення» / О.М. Дуюнова ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К., 2003. – 194 с.15. Юсип’юк І.І. Контракт – це модно. Але чи ефективно?.. / І.І. Юсип’юк // Правовий тиждень. – 2007. – № 50(71). – С. 6.
16. Про Типову форму контракту з керівником підприємства, що є у державній власності : Постанову Кабінету Міністрів України від 2 серпня 1995 р. № 597 // Українська інвестиційна газета. – 2007. – № 50. – С. 5–8.
17. Щодо укладання контрактів з головами правлінь відкритих акціонерних товариств : лист Фонду державного майна України від 5 листопада 1999 р. № 10-17-11495 // Бюлетень про приватизацію. – 2000. – № 1. – С. 3.
Опубліковано
2020-05-09