ДО ПИТАННЯ ЩОДО ОСОБЛИВОСТЕЙ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ

  • О. К. Любимов
Ключові слова: державна служба, державний службовець, особливість, трудова діяльність

Анотація

У статті здійснено розгляд наукових підходів до визначення особливостей державної служби з різ-
них точок зору, охарактеризовано головні особливості інституту державної служби в умовах сьогодення,
які відрізняють її від інших видів трудової діяльності людини та вже виділені науковцями. На основі
проаналізованих позицій визначено власні особливості державної служби, а саме: 1) є професійною ді-
яльністю осіб, що здійснюється у державних органах та їх апараті; 2) державні службовці від власного
імені вступають у службові відносини, але при цьому керуються від імені та за дорученням держави,
представляють та захищають її інтереси; 3) державна служба має особливе призначення та особливі
завдання, які відрізняють її від завдань у приватному секторі; 4) державна служба є ланкою взаємо-
дії суспільства і держави; 5) особливістю державної служби є значна кількість законів та норматив-
но-правових актів, на основі яких здійснюється її регулювання; 6) державна служба характеризується
особливим порядком призначення на посади державних службовців, наданням та тривалістю відпустки,
оплатою праці державних службовців, що здійснюється за рахунок державних коштів тощо.

Посилання

1. Райт Г. Державне управління / Пер. з англ. Київ : Основи, 1994, 191 с.
2. Костюк В.Л. Інституційні новації державної служби через призму новітнього законодавства:
науково-теоретичний аспект. Наукові записки НаУКМА. 2016. Том 181. Юридичні науки. С. 26–31.
3. Бритько А.М. Державна служба як об’єкт управління: поняття, соціальна та правова природа,
завдання і функції. Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президен-
тові України. 2015. Вип. 1. С. 91–103.
4. Бурдяк В.І. Державна служба як особливий різновид суспільно-корисної праці. Публічне управлін-
ня: теорія та практика. Харків. 2011. № 1 (5). С. 140–147.
5. Глущенко Я.Б. Державна служба, її види та шляхи подальшого удосконалення. Форум
права. 2011. № 3. С. 152–155.
6. Про державну службу : Закон України від 10.12.2015 № 889-VIII. Відомості Верховної Ради
України. 2016. № 4. С. 60. Стаття 43.
7. Волик В.С. Основні вимоги до професійної компетентності державних службовців. Державне управ-
ління та місцеве самоврядування. 2012. Вип. 3 (14). С. 205–214.
8. Плотніченко В.А. Поняття та характеристика права на державну службу. Актуальні проблеми
держави і права. 2012. Вип. 64. С. 145–153.
9. Могил С.К. Професійна компетентність державного службовця: сутність, правове регулювання,
вимоги. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». 2014.
№ 11. Том. 1. С. 162–165.
10. Кікінчук В.Ю. Щодо визначення поняття державної служби. Форум права. 2012. № 3. С. 282–286.
11. Державне управління: теорія і практика / За заг. ред. В.Б. Авер’янова. Київ : Юрінком Інтер.
1998. С. 175.
12. Государственное управление: основы теории и организации : учебник / под ред. В.А. Козбаненко.
Москва : Статут. 2000. 912 с.
13. Порядок проведення конкурсу на зайняття посад державної служби : Постанова Кабінету Міні-
стрів України від 25 березня 2016 р. № 246. Офіційний вісник України. 2016. № 28. С. 179. Стаття 1116.
Опубліковано
2019-12-19