ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ РАКУРС ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОВОГО МЕНТАЛІТЕТУ

  • Л. М. Бойко
Ключові слова: правовий менталітет

Анотація

Проблема вивчення менталітету як цілісного феномена завжди поставала у визначальні для держави (народу) історичні періоди (системні кризи, зміна вектора розвитку і т. ін.). Саме тоді актуалізуються приховані самоорганізаційні чинники, оскільки наявні суспільні структури, як правило, не встигають адекватно змінюватись та пристосовуватись до нових умов, що, у свою чергу, призводить до зіткнення ментальних установок із інтегрованими нововведеннями, а у підсумку – до виявлення та усвідомлення власної національної дентичності

Посилання

1. Карп’юк Л. Основні підходи дот розуміння менталітету сучасними вченими //www.ethnology.org.ua/vyd/nartv/2004/№6/Аrt12.
2. Мордовцев А.Ю. Правовая система в ментальном измерении: постановка проблемы // Северо*Кавказский юрид. вестник. – 2002. – № 2.
3. Маркова*Мурашова С.А. Существование и взаимодействие правовых систем современности в условиях правовой конвергенции // Юристъ*Правоведъ. – 2005. – № 1 (12).
4. Мордовцев А.Ю. Природа права в пространстве культуры // Правоведение. – 2003. – № 2.
5. Право и культура / В.С. Нерсесянц, Г.И. Муромцев, Г.И. Мальцев и др. – М.: Изд*во Рос.ун*та дружбы народов, 2002.
6. Байниязов Р.С. Правосознание и российский правовой менталитет // Правоведение. – 2000. –№ 2.
7. Мордовцев А.Ю. Природа права в пространстве культуры // Правоведение. – 2001. – № 3.
8. Иванников И.А. Концепция правовой культуры // Правоведение. – 1998. – № 3.
9. Див., наприклад: Горілий А.Г. «Східняки» та «західники» – відмінність і спільність. – Тернопіль: Джура, 1997; Калина Н.Ф. и др. Лики ментальности и поле политики. – К.: Агроромвидав Украина, 1999; Липняк*Рудницький І. Україна – між Сходом і Заходом // Історичні есе. – К., 1994. – Т. 1; Пономарьов А.П. Етнічність та етнічна історія України: Курс лекцій: Навч. посіб. – К.: Либідь, 1996; Старовойт І.С. Західноєвропейська і українська ментальність: Компаративний аналіз. – Тернопіль: Б.н., 1995; Фурман А.В. Психокультура української ментальності. – Тернопіль: Економічна думка, 2002; Юрій М.Т. Етногенез та менталітет українського народу. – К.: Таксон, 1997.
10. Право и культура / В.С. Нерсесянц, Г.И. Муромцев, Г.И. Мальцев и др. – М.: Изд*во Рос.Ун*та дружбы народов, 2002. Алексеев С.С. Право. Опыт комплексного исследования. – М.,1999; Малько А.И. Категория правовая жизнь // Гос. и право. – 2001. – № 5
Опубліковано
2020-09-24