АДАПТАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ДО ЗАКОНОДАВСТВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ У СФЕРІ НЕПРЯМОГО ОПОДАТКУВАННЯ

  • В. С. Зятін
Ключові слова: законодавство України, адаптація

Анотація

Важливим елементом правової реформи, що триває в Україні, є процес наближення національного законодавства до законодавства Європейського Союзу (далі– ЄС). Необхідність такого наближення обумовлена розвитком і поглибленням торгових та економічних зв’язків із європейськими країнами, залежить від соціально-економічних і законодавчих передумов. Проголошений державою стратегічний курс на інтеграцію до ЄС передбачає всебічне входження в європейський політичний, економічний, а також правовий простір.

Посилання

1. Угода про партнерство та співробітництво між Україною та Європейськими Співтовариствами(Європейським Союзом) та їх державами*членами від 14 червня 1994 р. http://ec.europa.eu/comm/external_relations/ceeca/pca/pca_ukraine.pdf
2. Преамбула Указу Президента України «Про забезпечення виконання Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом) і вдосконалення механізму співробітництва з Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом)» від 24 лютого 1998 р. №148 // Урядовий кур’єр. – 1998. – 21 берез.
3. Опришко В.Ф. Теоретичні та практичні аспекти механізму гармонізації законодавства України з міжнародним правом // Проблеми гармонізації законодавства України з міжнародним правом: Мат. наук.*практ. конф., жовтень 1998 р. – К., 1998. – С. 21.
4. Вишняков О.К. Про концепцію «Білої книги» з правової адаптації: Україна – Європейський Союз // Систематизація законодавства в Україні: проблеми теорії і практики. – К., 1999. –С. 282.
5. Друзенко Г.В. Зачем Украине адаптация? // Юрид. практика. – 2002. – № 46. – С. 1.
6. Верменчук М.Ф., Павлова Л.П. Деякі методологічні питання адаптації законодавства України до норм міжнародного приватного права у галузі підприємництва // Методологія приватного права: Зб. наук. пр. (за матеріалами наук.*теорет. конф., м.Київ, 30 травня 2003 р. /Редкол.: О.Д.Крупчан (гол.) та ін. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 480 с.
7. Шемшученко Ю.С. Теоретические проблемы гармонизации законодательства Украины с европейским правом // Проблемы гармонизации законодательства Украины и стран Европы / Подобщ. ред. Е.Б.Кубко, В.В.Цветкова. – К.: Юринком Интер, 2003. – 528 с.
8. Про затвердження Стратегії інтеграції України до Європейського Союзу: Указ Президента України № 615/98 від 11 червня 1998 р. // Урядовий кур’єр. – 18 черв.
9. Про Концепцію адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу:Постанова Кабінету Міністрів України № 1496 від 16 серпня 1999 р. // Офіційний вісник України. – 1999. – № 33.
10. Про Концепцію Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу: Закон України від 21 листопада 2002 року № 228*IV. // Відомості Верховної Ради. – 2003. – № 3. – Ст. 12.
11. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо забезпечення приведення положень розроблюваних проектів нормативно*правових актів з питань оподаткування акцизним збором у відповідність до законодавства Європейського Союзу та вимог положень угод ГАТТ*СОТ:Наказ Державної податкової адміністрації від 26 грудня 2003 р. № 631. – http://www.sta.gov.ua/news.php3?4403
12. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо приведення проектів нормативно-правових актів з питань оподаткування податком на додану вартість у відповідність до законодаства Європейського Союзу та вимог положень угод ГАТТ*СОТ: Наказ Державної податкової адміністрації від 26 березня 2004 р. № 171. – http://www.sta.gov.ua/news.php3?4404
13. Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу: Закон України від 18 березня 2004 р. №1629*IV. // Відомості ВерховноїРади. – 2004. – № 29. – Ст. 367.
14. Волтер Кернз. Вступ до права Європейського Союзу. – К., 2002. – С. 30.
15. Про податок на додану вартість: Закон України від 3 квітня 1997 р. № 168/97*ВР // Відомості Верховної Ради. – 1997. – № 21. – Ст. 156.
16. Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2005 рік» та деяких інших законодавчих актів України» від 25 березня 2005 р. № 2505: Закон України //Відомості Верховної Ради. – 2005. – № 17, 18*19. – Ст. 267.
17. Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2005 рік» та деяких інших законодавчих актів України» від 7 липня 2005 р. № 2771 Закон України // Відомості Верховної Ради. – 2005. – № 34. – Ст. 441.
18. Про внесення змін до Закону України про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої: Проект Закону України від 08 червня 2005 р. № 7623. – http://www.rada.gov.ua:8080/pls/zweb/webproc4_1?id=&pf3511=24733
Опубліковано
2020-09-24