ПРАВО НА ІНФОРМАЦІЮ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ

  • О. О. Сурілова
Ключові слова: інформація

Анотація

У сучасному світі однією з провідних цінностей визнається інформація, а інформаційні технології та інформаційне забезпечення будьTякої діяльності характеризуються бурхливим розвитком. Екологічна інформація набуває особливого значення і для забезпечення сталого екологічно безпечного розвитку. Право громадян на доступ до екологічної інформації розглядається як найважливіша гарантія прав людини на життя в навколишньому середовищі, сприятливому для її здоров’я і добробуту. Відповідно до 10 принципу Декларації РІО, держави беруть на себе обов’язок забезпечити громадськості доступ до екологічної інформації.

Посилання

1. Рішення №1600/2002/ЄС щодо шостої програми дій Співтовариства у сфері навколишнього середовища.
2. Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля 1998 р.
3. Директива 2003/4/ЄС «Про доступ громадськості до екологічної інформації».
4. Директива 85/337/ЄЕС щодо оцінки впливу деяких державних і приватних проектів на навколишнє середовище.5. Директива 2001/42/ЄС стосовно оцінки впливу деяких планів і програм на навколишнє сере*довище.
6. Директива 96/61/ЄС щодо всеохоплюючого запобігання і контролю забруднень.
7. Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) №1946/2003 транскордонне переміщення генетично модифікованих організмів.
Опубліковано
2020-09-24