ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ПИТАННЯ ГАЛУЗЕВОЇ НАЛЕЖНОСТІ

  • О. К. Вишняков
Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність

Анотація

Метою даної статті є визначення місця відносин у сфері зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) у системі права України та в контексті міжнародного права, і перш за все – відносин між приватними особами та публічною владою. Цій проблемі не приділено достатньо уваги у вітчизняній юридичній літературі,однак вирішальне значення для зовнішньої торгівлі в економіці України та брак стабільності в регулювання цієї сфери потребують подальшого вдосконалення регулювання та поглиблення теоретичного осмислення предмета і методів регулювання. Це є нагальною потребою і з точки зору подальшого приєднання України до СОТ та пов’язаного з цим неминучого реформування всієї Тгалузі зовнішньої торгівлі України

Посилання

1. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 29. – Ст. 377.
2. Про міжнародне приватне право: Закон України від 23.06.2005 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 32. – Ст. 422.
3. Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 19. – Ст. 80.
4. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України: Закон України від 04.02.2005 р.// Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 11. – Ст. 205.
5. Класифікатор галузей законодавства України: Затв. Наказом Міністерства юстиції України від 02.06.2004 р № 43/5. – http://www.nau.ua
6. Вершинин А.П. Внешнеэкономическое право. Введение в правовое регулирование внешнеэкономической деятельности. – М.: НОРМА, 2001. – С. 1*5.
7. Про приєднання України до Конвенції УНІДРУА про міжнародний фінансовий лізинг: Закон України від 11.01.2006 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 16. – Ст. 138.
8. Про приєднання України до Конвенції УНІДРУА про міжнародний факторинг: Закон України від 11.01.2006 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 16. – Ст. 139.
9. Международное коммерческое право: Учеб. пособие / Под общ. ред. В.Ф. Попондопуло. – М.:Омега*Л, 2006. – С. 12.
10. Дмитрієв А.І., Муравйов В.І. Міжнародне публічне право: Навч. посіб. – К.: Юрінком Інтер,2001. – С. 104*105.
Опубліковано
2020-09-24