ДІЯ ВИПАДКОВОСТІ В ПРАВОВІЙ РЕАЛЬНОСТІ: СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПОГЛЯД

  • І. С. Кривцова
Ключові слова: правова реальність

Анотація

Дія випадковості в правовому пізнанні схожа на невидиму руку живописця,пишучого карикатури на державно*правові феномени. Таке феєричне уявлення«загадкової», а деколи немислимої участі випадковості в державно*правовому житті зовсім не виключає можливості її дослідження, а навпаки – викликає бажання бути пізнаним.Неодноразово робилися спроби з визначення ролі випадковості як чинника державно-правового життя у процесі становлення і розвитку державно-правових феноменів. При цьому дослідження обмежувалися виявленням співвідно*
шення (взаємодії) випадковості й закономірності, переважно акцентуючи увагу на дії останньої як на основному детермінанті процесів, що відбуваються у сфері держави і права, відводячи випадковості лише другорядну роль, визначувану закономірностями, що не носять державно*правового характеру  і що не виявляється в «чистому» вигляді (детермінована випадковість ).

Посилання

1. Ветютнев Ю.Ю. О правовой случайности и правовом хаосе // Журн. российского права. –2003. – № 7. – С. 74.
2. Растригин Л.А. По воле случая. – М., 1986. – С. 20.
3. Гегель Г.В.Ф. Философия права. – М., 1990. – С. 250.
4. Князева Е.Н. Проблема динамического и статистического: к философскому осмыслению результатов синергетики // Философские науки. – 1988. – № 6. – С. 26
5. Закономерности развития социалистического государства / В. Вайхельт, Г.Н. Манов,Н.П. Фарберов и др. – М., 1983. – С. 29.
6. Князева Е.Н. Вказ. праця. – С. 26.
7. Ветютнев Ю.Ю. Вказ. праця. – С. 74.
8. Маркс К. Энгельс Ф. Соч. Т. 39. – С. 175.
9. Черноков А.Э. Эволюция права (сравнительный анализ) // Синергетика и право: Тр. теорет.семинара юрид. фак. СПбИВЭСЭП / Науч. ред. И.Л. Честнов. – 2001. – Вып. 5. – С. 21.
10. История государства и права зарубежных стран / Под общ. ред. О.А. Жидкова, И.А. Краше*нинниковой. – М., 1998. – Ч. 2. – С. 55.
11. Пилипенко Н.В. Взаимосвязь необходимости и случайности в социально*исторических про*цессах // Социолог. исслед. – 1979. – № 3. – С. 51.
12. Гомаюнов С. От истории синергетики к синергетике истории // Общественные науки и совре*менность. – 1994. – № 2. – С. 101*102.
13. Князева Е.Н. Вказ. праця. – С. 26.
14. Категории «закон» и «хаос» / Отв. ред. М.А. Парнюк. – К., 1987. – С. 103.
15. История государства и права зарубежных стран / Под общ. ред. О.А. Жидкова, И.А. Крашенинниковой. – С. 517.
16. Гомаюнов С. Вказ. праця. – С. 101*102.
17. Венгеров А. Синергетика и политика // Общественные науки и современность. – 1993. – № 4.– С. 62*63.
18. Малахов В.П. Философия права. – М., 2002. – С. 297.
19. Ветютнев Ю.Ю. Вказ. праця. – С. 74.
20. Князева Е.Н. Вказ. праця. – С. 26.
21. Сорокин В.В. Право и время: правовая система и переходное время // Правоведение. – 2002.– № 1. – С. 195.
22. Гомаюнов С. Вказ. праця. – С. 102.
23. Ионов И.Н. Теория цивилизаций и эволюция научного знания // Общественные науки и современность. – 1997. – № 6. – С. 132.
24. Венгеров А. Синергетика и политика // Общественные науки и современность. – 1993. – № 4.– С. 63.
25. Скакун О.Ф. Теория государства и права (энциклопедийный курс). – Х., 2005. – С. 55.
26. Князева Е.Н. Вказ. праця. – С. 26.
27. Там само.28. Представлена таблиця є умовною і в результаті системних досліджень багато її позицій мо*жуть бути скоректовані та доповнені.
Опубліковано
2020-09-24