РОЛЬ ОКРЕМИХ ПРАВОВИХ МЕХАНІЗМІВ ІНТЕГРАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ ДО СИСТЕМИ ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

  • Д. А. Черновол
Ключові слова: інтеграція національного права

Анотація

Визначення деяких понять та огляд нормативно*правових засад процесу правової інтеграції
Право в широкому значенні є феноменом культури. Це аксіома. Відомо, проте, що феномени культури погано піддаються процедурам математизації, верифікації, генетичному поясненню (що спирається на попередній стан), матеріальному поясненню (що спирається на систему меншої складності як таку, що знаходиться у підґрунті), структурному поясненню (через синхронне розташування елементів, або складників)

Посилання

1. Лейст О.Э. Сущность права. Проблемы теории и философии права. – М.: Зерцало*М, 2002. –С. 12.
2. Княгинин В. Рецепция зарубежного права как способ модернизации российской правовой системы // Сетевой проект «Русский Архипелаг» URL:http://www.archipelag.ru/geoeconomics/kapital/system/modernization/ (2005.27 февр).
3. Там само. – С. 163.
4. Кашкин С. Стратегия и механизмы гармонизации законодательства России и Европейского Союза как ключевые компоненты их эффективного взаиморазвитияв XXI в. // Тенденции российско*европейских отношений: Сб. Российско*Европейского Центра Экономической Поли*
тики. – М., 2005. – № 6. – С. 16.
5. Ковязин В. В. О системе частного права: Сб. науч. тр. юрид. фак. – Ставрополь: СевКавГТУ,2004. – Вип. 4.
6. Там само. – С. 136.
7. Там само.
8. Сергеев А.П., Толстой Ю.К. Гражданское право: Учебник. – 5*е изд., перераб. и доп. – М.:Проспект, 2001. – Т. 1. – С. 16.
9. Петров Р.А. Поняття «acquis communautaire» у праві Європейського Союзу // Право України.– 2003. – № 9.
10. Там само. – С. 72.
11. Там само.
12. Там само.
13. Там само.
Опубліковано
2020-09-24