ЄВРОПЕЙСЬКА ПОЛІТИЧНА СПІВПРАЦЯ ЯК ПРООБРАЗ СПІЛЬНОЇ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ І ПОЛІТИКИ БЕЗПЕКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

  • О. М. Гладенко
Ключові слова: політична співпраця, зовнішня політика

Анотація

Інтеграція європейських країн у політичній сфері на всіх етапах загальноінтеграційних процесів є найбільш гострим питанням. Саме політика, а точніше зовнішня політика, є тим, що професор Л.М. Ентін називає серцевиною суверенітету будь*якої незалежної держави

Посилання

1. Европейское право. Право Европейского Союза и правовое обеспечение защиты прав человека: Учебник для вузов / Рук. авт. кол. и отв. ред. д.ю.н., проф. Л.М. Энтин. – 2*е изд., пересмотр. и доп. – М.: Норма, 2005. – С. 423.
2. Treaty establishing a Constitution for Europe // http://europa.eu.int/eur*lex/lex/OHtml.do?uri=OJ:C:2004:310:SOM:EN:HTML
3. Докладніше див.: Луць Л.А. Генезіс ідеї європейської єдності // Актуальні проблеми політи*ки: Зб. наук. пр. Одес. нац. юрид. академії / Гол. ред. С.В.Ківалов; Відп. за вип. Л.І. Кормич.– О.: Юрид. літ., 2002. – Вип. 13*14. С. 668*676; Делинский А.А. Историко-правовые аспекты становления и развития системы европейской безопасности // Актуальні проблеми політики:Зб. наук. пр. Одес. нац. юрид. академії. – О.: Юрид. літ., 2000. – Вип. 9 – С. 95*100.
4. Европейское право. Право Европейского Союза и правовое обеспечение защиты прав человека: Учебник для вузов / Рук. авт. кол. и отв. ред. д.ю.н., проф. Л.М. Энтин. – 2*е изд., пересмотр. и доп. – М.: Норма, 2005. – С. 424.
5. Право Европейского Союза: Учебник для вузов / Под. ред. С.Ю. Кашкина. – М.: Юристъ,2004. С. 78.
6. Право Европейского Союза: Учебник для вузов / Под. ред. С.Ю. Кашкина. – М.: Юристъ,2004. С. 55.
7. Міжнародно*правові аспекти становлення і розвитку європейської безпеки на порозі ХХІ століття: Монографія / Баймуратов М.О., Делінський О.А. – О.: Юрид. літ., 2004. – С. 61.
8. Толстов С. Європейське співробітництво в сфері зовнішньої політики та політики безпеки //Інституційні реформи в ЄС. Аналітичний щоквартальник. – 2003. – № 4. – С. 42.
9. Європейський Союз: Заснування і етапи становлення / В.В. Копійка, Т.І. Шинкаренко. – К.:ІНЮРЕ, 2001. – С. 315.
10. Европейское право. Право Европейского Союза и правовое обеспечение защиты прав человека: Учебник для вузов / Рук. авт. кол. и отв. ред. д.ю.н., проф. Л.М. Энтин. – 2*е изд., пересмотр. и доп. – М.: Норма, 2005. – С. 428.
11. Хухлындина Л. М. Политика Европейского Союза в области безопасности и обороны // Белорус. журн. междунар. права и междунар. отношений –1998. – № 4 // http://www.library.by/index.htm
12. Микієвич М., Костроміна М. Спільна зовнішня політика та політика безпеки як основні передумови сталого розвитку Європейського Союзу // Вісник Львів. ун*ту. – 2001. – Вип. 5. – С. 129*134.– (Сер.: Міжнародні відносини).
Опубліковано
2020-09-24