МІЖНАРОДНЕ І ЄВРОПЕЙСЬКЕ ПРАВО: ПРОБЛЕМИ СПІВІСНУВАННЯ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

  • Т. О. Анцупова
Ключові слова: міжнародне право, європейське право, європейська інтеграція

Анотація

Увага вчених і студентів-правознавців до наукової інформації, пов’язаної з функціонуванням системи европейського права, дедалі більш зростає. У рамках даної публікації ми не будемо зупинятись на неточностях дифінітивного характеру, що застосовуються підчас використання поняття «європейске право» (це питання вже досліджувалось у попередніх роботах ), а зосередимось на спробі визначення правових проблем співіснування міжнародного і європейського права в умовах європейської інтеграції. Слід зауважити, що саме по собі існування європейської системи права викликає у деяких вчених певні сумніви. Тобто вчені*міжнародники класичної школи заперечують існування «європейського права» і вважають систему норм, що його складають, – нормами міжнародного регіонального права 

Посилання

1. Анцупова Т.А. К проблеме определения понятия «Европейское право» // Актуальні проблеми держави і права. – О.: Юрид. літ., 2005. – Вип. 24. – С. 81*87.
2. Европейское международное право: Учебник / Отв. ред. Ю. М. Колосов, Э. С. Кривчикова,П. В. Саваськов. – М.: Междунар. отношения, 2005. – 408 с.
3. Новости от 5.05.2006 // http://www.coe.int
4. Бахин С. В. Субправо (междунар. своды униф. контракт. права). – СПб.: Юрид. центр Пресс,2002. – 311 с.
5. Ковлер А.И. Проблемы международного права в решениях Европейского Суда по правам человека: Международная правосубъектность индивида и иммунитет государства // Российский ежегодник международного права, 2003. – СПб.: Россия*Нева, 2003. – С. 299*306.
Опубліковано
2020-09-24