ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ РЕАЛІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО ПРАВА У СКЛАДОВИХ СТРУКТУРАХ ВОЄННОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВИ

  • О. І. Погібко
Ключові слова: принципи, реалізація, міжнародне гуманітарне право

Анотація

Звісно, основним завданням суверенної держави є проведення конституційної, послідовної та виваженої зовнішньої політики, спрямованої на забезпечення національних інтересів і безпеки шляхом підтримання мирного взаємовигідного співіснування з країнами*учасницями міжнародного співробітництва за загально визначеними принципами і нормами міжнародного права.

Посилання

1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року// Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – С. 142.
2. Тускоз Жан. Міжнародне право: Підручник: Пер. з франц. – К.: АртЕк, 1998. – С. 10*11.
3. Тиунов О.І. Международное гуманитарное право: Учебник для вузов. – М.: НОРМА*ИНФРА*М1999. – С. 135.
4. Мулинен Фредерик. Право войны. Руководство для вооруженных сил. – М.: МККК, 1993. –.
5. Пустогаров В.В. Международное гуманитарное право: Учеб. пособие. – М.: Ин*т гос. и праваРоссийской Академии наук, 1997. – С. 15.
6. Базов В.П. Міжнародне гуманітарне право: Навч. посіб. / За заг. ред. В.П. Базова. – К.: Варта,2000. – С. 3.
7. Про Кабінет Міністрів України: Закон України від 21 грудня 2006 року № 514*V // Урядовийкур’єр. – 2007. – 2 лют.
8. Про здійснення Кабінетом Міністрів України конституційних повноважень у сфері оборони:Постанова Верховної Ради України від 22 червня 2004 року № 1824 – ІV. // Голос України. –2004. – 23 лип.
9. Про оборону України: Закон України від 5 жовтня 2000 року № 2020*ІІІ // Офіційний вісникУкраїни. – 2000. – № 49. – Ст. 420.
10. Черкес М.Ю. Міжнародне право: Підручник. – 4*е вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2004. – С. 9.
11. Репецький В. Дипломатичне і консульське право: Підручник. – Л.: ВАТ «Біблос», 2002. –С. 13*14.
12. Про Збройні Сили України: Закон України від 5 жовтня 2000 року № 2019*ІІІ // ВідомостіВерховної Ради України. – 2000. – № 48. – Ст. 410.
13. Дмитрієв А.І., Муравйов В.І. Міжнародне публічне право: Навч. посіб. – К.: Юрінком Інтер,2001. – С. 10.
14. Про символіку Червоного Хреста і Червоного Півмісяця: Закон України від 8 липня1999 року № 862*ХІV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 34. – Ст. 210.
15. Про Статути Збройних Сил України: Закон України від 24 березня 1999 року № 548 – XIV/ Міністерство оборони України. – К., 2000.
16. Буткевич В.Г. Міжнародне право. Основні галузі: Підручник. – К.: Либідь, 2004. – С. 311.
17. Керівництво по застосуванню норм міжнародного гуманітарного права в Збройних СилахУкраїни: Наказ Міністра оборони України від 11.09.2004 № 400. – К.: Азимут*Україна, 2004.– С. 4*5.
18. Кримінальний Кодекс України: Прийнятий на сьомій сесії Верховної Ради України 5 квітня2001 року. – К.: А.С.К., 2001. – Ст. 436*447.
19. Голопатюк Л.С. Довідник з питань міжнародного військового співробітництва / Упоряд. пол*ковник юстиції запасу В.Д. Шило. – К.: МП Леся, 2003. – С. 29.
20. Процепко О.Г. Довідник з міжнародно*правових актів щодо засад демократії і прав людини/ Головне управління виховної роботи Міністерства оборони України. – К.: 2001. – С. 5.
21. Підопригора О.А., Харитонов Є.О. Римське право: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2003. –С. 213.
22. Голопатюк Л.С., Козій І.С., Ординович А.Г. Посібник з питань Європейської та Євроатлантичної інтеграції для Збройних сил України / Міністерство оборони України. – К. – С. 30.
23. Право війни: Посібник для командного складу Збройних Сил України / Міністерство оборониУкраїни. – К., 1996. – V.
24. Право війни. Вибрані питання: Посібник для командного складу Збройних Сил України/ Міністерство оборони України. – К., 1997. – С. 5.
25. Котляров И.И. Международное гуманитарное право. – М.: Юрлитинформ, 2003. – С. 9.
Опубліковано
2020-09-24