СПОСОБИ СПРИЯННЯ ҐЕНДЕРНІЙ РІВНОСТІ У СФЕРІ ПРАЦІ

  • І. В. Лагутіна
Ключові слова: забезпечення рівних прав, гендерна рівність, дискримінація, особисті немайнові трудові права

Анотація

У статті підкреслюється важливість урахування гендерних аспектів під час застосування міжнародних трудових стандартів, оскільки це сприяє забезпеченню рівного доступу чоловіків і жінок до пільг, що встановлюються цими стандартами. Визначено, що однакова винагорода, тривалість робочого дня, відпустка, пільги матерям і сімейні обов’язки, медичне обслуговування, а також людська гідність на роботі сприяють просуванню гендерної рівності на робочому місці

Посилання

1. Briskin L. Promoting Gender Equality through Social Dialogue: global trends and persistent Obstacles / L. Briskin, A. Muller. – Geneva : International Labour Office, 2011. – 31 p.
2. Kring S. Guidelines on Gender in Employment Policies / S. Kring, M. Kawar. – Geneva : International Labour Office, 2009. – 128 р.
3. Weiler A. Social dialogue and gender equality in the European Union / A. Weiler. – Geneva : International Labour Office, 2013. – 52 р.
4. Корюкалов М. Ґендерна політика та інституційні механізми її реалізації в Україні. Національний огляд виконання Україною Пекінської декларації та Платформи дій і заключних документів Двадцять третьої спеціальної сесії Генеральної Асамблеї ООН / М. Корюкалов. – К. : Регіональне пред-
ставництво Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні, 2014. – 122 с.
5. Grimshaw D. The motherhood pay gap : a review of the issues, theory and international evidence / D. Grimshaw, J. Rubery. – Geneva: International Labour Office, 2015. – 82 р.
6. Курінько Р. Дотримання принципу рівного ставлення та недискримінації на робочому місці у державному та приватному секторах України : [посібник для роботодавців] / Р. Курінько. – К. : Міжнародна організація праці, 2010. – 36 с.
7. Карбонезе В. Комплексний ґендерний підхід у державній службі зайнятості України : [посібник для тренера] / В. Корбанезе. – К. : Міжнародне бюро праці, 2011. – 114 с.
8. Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків : Закон України від 08.09.2005 р. № 2866-IV // Офіційний вісник України. – 2005. – № 40. – Ст. 2536.
9. Про затвердження Державної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2016 р. : Постанова Кабінету Міністрів України від 26.09.2013 р. № 717 // Офіційний вісник України. – 2013. – № 79. – Ст. 2925.
10. Ґендерна політика в системі державного управління / за заг. ред. М. Білинської. – Запоріжжя : Друкарський світ, 2011. – 132 с.трудовых отношениях / В. Лазор // Актуальні проблеми права: теорія і практика : зб. наук. праць. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2007. – № 10. – С. 11–16.
12. Лазор Л. Сущность, значение и перспектива реализации принципа гендерного равенства в сфере труда на современном этапе развития украинского государства / Л. Лазор // Актуальні проблеми права: теорія і практика : зб. наук. праць. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2007. – № 10. – С. 3–11.
13. Ґендерні стереотипи та ставлення громадськості до ґендерних проблем в українському суспільстві / Ю. Саєнко, Л. Амджадін, М. Васильчук та ін. – К. : Ін-т соціології НАН України, 2007. – 144 с.
14. Палет Ж. Комплексний ґендерний підхід у системі інспекції праці України / Ж. Палет. – К. : Міжнародне бюро праці, 2010. – 54 с.
15. Пищуліна О. Організаційні та правові елементи інституційного механізму забезпечення ґендерної рівності в Україні / О. Пищуліна, С. Рябошапка, К. Левченко, Т. Марценюк. – Запоріжжя : Друкарський світ, 2011. – 140 с.
16. Чепурко Г. Ґендерна рівність у світі праці в Україні / Г. Чепурко. – К. : Міжнародне бюро праці, 2010. – 50 с.
17. Ситуаційний аналіз проблеми ґендерної рівності у сфері праці в Україні : [аналітичний звіт] / за ред. Ю. Саєнка. – К. : Центр соціальних експертиз ІС НАНУ, 2005. – 112 с.
Опубліковано
2020-05-09