ПРАВОВІ ПІДСТАВИ СТРУКТУРИ ЕЛЕМЕНТІВ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ ТА ЇХ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК

  • Т. А. Латковська
Ключові слова: правові підстави, структура, елементи

Анотація

Найважливішими елементами банківської системи держави виступають Центральний банк та інші банки, що створені й діють відповідно до законодавства такої держави. Нормальне функціонування банків є основою функціонування всієї фінансової системи. З ліквідацією державної монополії на банківську діяльність та появою недержавних комерційних банків основний потік грошових коштів направляється через їхні рахунки. Діяльність таких банків контролюється та регулюється Центральним банком, який відіграє значну роль із забезпечення контролю за відносинами державних та муніципальних фінансів з кредитно*фінансовими установами.

Посилання

1. Керимов Д.А. Методология права (предмет, функции, проблемы философии права). – М.:Аванта +, 2000. – С. 258.
2. Алексеев С.С. Структура советского права. – М.: Юридическая литература. – 1975. – С. 3.
3. Керимов Д.А. Философские проблемы права. – М.: Мысль. – 1972. – С. 247*248, 250. У філософській літературі виділяються три класи сукупностей об’єктів: перший – неорганізована сукупність, іноді її називають «сумативне ціле»; другий – неорганічна система, або просто –організована і третій – органічна система (Див.: И.В. Блауберг, В.Н. Садовский, Э.Г. Юдин.Системный подход в современной науке // Проблемы методологии системного исследования.– М.: Мысль, 1970; И.В. Блауберг. Проблема целостности в марксистской философии. – М.:Высшая школа, 1963. – С. 53 ). Як пишуть І.В. Блауберг і Е.Г. Юдін, неорганізована сумативна сукупність «позбавлена системного характеру» (Див.: И.В. Блауберг, Э.Г. Юдин. Становление и сущность системного подхода. – С. 177)
4. Овчинников Н.Ф. Структура и симметрия // Системные исследования. Ежегодник. – М.:Наука. – 1969. – С. 119; Тюхтин В.С. Отражение, система, кибернетика. – М.: Наука, 1972. –С. 19*21; Блауберг И.В., Юдин Э.Г. Становление и сущность системного подхода. – М.:Наука, 1973. – С. 133.
5. Те що структура являє собою закон зв’язку елементів, доводив В.І. Свідерський. Вказане визначення зазнало певної критики зі сторони Д.А. Керімова та Е.С. Маркаряна. Як уточнював С.С. Алексєєв – не будь*який закон зв’язку системного цілого виражає його структуру. Аледумка В.І. Свідерського про закономірний характер зв’язків, що виражають структуру, виявилася конструктивною та плодотворною. І як вказує С.С. Алексєєв, «закон зв’язку» має право на існування.6. Маркарян Э.С. Вопросы системного рассмотрения культуры и человеческой деятельности.
Исторический материализм как теория социального познания и деятельности. – М.: Наука,1972. – С. 204*205; Блауберг И.В., Юдин Э.Г. Становление и сущность системного подхода. –М.: Наука, 1973. – С. 133.
7. В.Г. Афанасьев. О системном подходе в социальном познании // Вопросы философии. – 1973.* № 6. – С. 103.
8. Н.Ф. Овчинников. Структура и симметрия // Системные исследования. Ежегодник. – 1969. –С. 116.
9. В.С. Тюхтин. Отражение, система, кибернетика. – С. 17.
10. Основы экономической теории / Под ред. В.Д. Катаева. – М., 1994. – С. 221.
11. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, № 2121*ІІІ (ст. 4)(із змінами, внесеними 16 листопада 2006 року).
12. Федеральный Закон «О банках и банковской деятельности» от 2.12.1990 (в ред. ФЗ от3.02.1996) № 17*ФЗ, от 19.06.2001 № 82*ФЗ // РФ. – 1996. – № 6. – Ст. 492. – Ч. 3. – Ст. 1.
13. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії ВР України 28 червня 1996 р.
14. Закон України «Про Національний банк України» від 20 травня 1999 року № 679*ХІV (ст. 7).
15. Див.: Общая теория денег и кредита: Учебник для вузов / Под ред.академ. РАЕН Е.Ф. Жукова. – 3*е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2001. – С. 22; Финансовое право: Учебник / О.Н. Горбунова, Е.Ю. Грачева и др.; Отв.ред. Е.Ю. Грачева, Г.П. Толстопятенко. – М.:ТК Велби, Изд*во Проспект, 2004. – С. 498.
16. Матук Ж. Финансовые системы Франции и других стран. В 2 т.: Пер. с фр. Т.1 в 2 кн./ кн. 2– М.: Финстатинформ, 1994. – С. 72*104.
17. Вісник НБУ. – 2006. – С. 46*49. – Грудень
Опубліковано
2020-09-24