ДЕМОКРАТИЧНА ТРАНСФОРМАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

  • Р. М. Мінченко
  • Р. М. Мінченко
Ключові слова: державна влада, демократична трансформація

Анотація

Демократична трансформація українського суспільства, відмова його, зокрема, від радянської ідеології суспільствотворення призвели за роки незалежності України не тільки до розвитку нової державності, а й зумовили проблеми,які, по*перше, не були властиві радянському суспільству і, по-друге, вимагаютьсвого осмислення. Так, одним з антагонізмів між політичним режимом колишнього СРСР і чинним тоді правом було зведення права до владного припису,навіть владного адміністративного наказу. Слушним в цьому контексті є думка професорів В.Д. Бабкіна і Ю.С. Шемшученка. «Право, – пишуть вони, – не є адекватним поняттю закону. Сучасне праворозуміння синтезує теоретично значущі моменти різних напрямів (психологічного, нормативного, соціологічного,юснатурального тощо)»

Посилання

1. Шемшученко Ю.С., Бабкін В.Д. Юридична наука України на сучасному етапі // Правова держава. – К., 2005. – Вип. 16.
2. Литвин В. Если бы я был откровенен до конца, думаю, меня бы уже давно убили // Известия.– 2007. 5 марта.
3. Лобус С. «Золотий мільярд» починається із «золотої середини» // Урядовий кур’єр. – 2007. –21 квіт.
4. Скрипнюк О. Правове забезпечення прав і свобод людини та громадянина в процесі реалізації державного управління // Право України. – 2007. – № 4.
5. Україна у світовому інформаційному просторі // Урядовий кур’єр. – 2006. – 17 листоп.
6. Проблемы социальной справедливости в зеркале современной экономической теории / Общ.ред. Д.Д. Моквина. – М., 2002; Клин Б. Митрополит Кирилл: «Мы должны вернуться к воспитанию ценностей»// Известия. – 2007. – 20 апр.
7. Шемшученко Ю.С. Передмова // Проблеми реалізації прав і свобод людини та громадянина в Україні: Монографія / Кол. авт.; За ред. Н.М. Оніщенко, О.В. Зайчука. – К., 2007;Кроткова Н.В. Круглый стол: Свобода и ответственность // Гос и право. – 2007. – № 3.
8. Олександр Пятигорский: В России уже некому тоталитарно управлять и тоталитарно управляться // Известия. – 2007. – 19 апр.
9. Погрібняк С. Право і свобода: загальнотеоретичні проблеми // Вісник Академії правовихнаук України. – 2006. – № 4.
10. Скрипнюк О.В. Демократія: Україна і світовий вимір (концепції, моделі та суспільна практика). – К., 2006.
11. Концепии и определение демократии: Антология / Ред.*сост. и авт. предисл. А.В. Фененко;Авт. введения: А.В. Фененко; А.Д. Воскресенский. – М., 2006.
12. Зиновьев А.В. Суверенитет, демократия, государство // Правоведение. – 2006. – № 6.
13. Кроткова Н.В. С.А. Котляревский как теоретик правового государства // Гос. и право. – 2006.– № 11.
14. Гетьман*П’ятковська І.А. Право та мораль: теоретико*правові проблеми співвідношення та взаємодії: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – К., 2007. – С. 1); Кроткова Н.В. «Круглый стол»:«Свобода и ответственность» // Гос. и право. – 2007. – № 3.
15. Радіозвернення Президента України Віктора Ющенка до українського народу 5 листопада 2005 року // Урядовий кур’єр. – 2005. – 8 листоп.16. Телезвернення Президента Віктора Ющенка до Українського народу з нагоди Дня свободи 22 листопада 2006 року // Урядовий кур’єр. – 2006. – 24 листоп.
17. Цвєтков В.В., Горбатенко В.П. Демократія – Управління – Бюрократія: в контексті модернізації українського суспільства: Монографія.
18. Маркс К., Енгельс Ф. Твори. – Т.1.
19. Замість ефектності – ефективність: Виступ Прем’єр*міністра України Віктора Януковича на розширених зборах Антикризової коаліції та Кабінету Міністрів України // Урядовий кур’єр.– 2006. – 11 листоп.
20. Добрынин Н.М. Юридическая наука и её роль в становлении новых федеративных отношений: системный кризис, его причины и пути перехода на новый качественный уровень // Гос. и право. – 2007. – № 1.
21. Див.: Шемшученко Ю.С., Бабкін В.Д. Юридична наука України на сучасному етапі // Правова держава. – К., 2005. – Вип. 16; Тацій В.Я. Методологічні проблеми правової науки на сучасному етапі державотворення // Там само.
22. Кампо В. Методологія науки // Укр. юрист. – 2006. – № 10.
23. Шемшученко Ю.С., Бабкін В.Д. Юридична наука України на сучасному етапі // Правова держава. – Вип. 16; Тацій В.Я. Методологічні проблеми правової науки на сучасному етапі державотворення // Там само.
24. Тарадонов С.В., Петренко Д.С. Некоторые аспекты международного и зарубежного влияния на конституционное правосудие Российской Федерации // Гос. и право. – 2007. – № 3.
25. Берман Г.Дж. Западная традиция права: эпоха формирования: Пер. с англ. – М., 1994.
26. Див. докладн.: Бердяев Н.А. Философия свободы // Философия свободы. Смысл творчества. –М., 1989; Соловьев В.С. Оправдание добра. Нравственная философия // Собр. соч. Фототипическое изд. – Брюссель, 1966. – Т. 8.
27. О настоящем и будущем (размышления о философии): Беседа Б.И. Пружинина с В.А. Лекторским // Вопр. философии. – 2007. – № 1.
28. Яременко В. Президент, сіонізм і я // Персонал плюс. – 2007, 8–14 березн.
29. Звернення Пезидента України до Верховної Ради України у зв’язку з Посланням Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2005 році»// Урядовий кур’єр. – 2006. – 10 лют.
30. Цвік М., Жук Н. Динаміка президентської влади в Україні // Вісник Академії правових наук України. – 2006. – № 3; Копиленко О. Науково*експертний висновок щодо Указу Президента України від 2 квітня 2007 р. № 264/2007 «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України» // Голос України. – 2007. – 7 квіт.
Опубліковано
2020-09-24