ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

  • В. В. Добровольська
Ключові слова: державне регулювання

Анотація

Жодна з вiдомих нинi ринкових економiчних систем, а саме такою є підприємництво, не функцiонує стихiйно. Всi вони є об’єктами державного ре*
гулювання. При цьому напрям, засади, засоби й форми державного втручання змiнюються вiдповiдно до ситуацii, що склалася в економiчнiй системi.
Проблема правових засад державного регулювання підприємницької діяльності потребує дослідження їхньої правової природи, головних функцій, правових форм. Відповідно до Концепції переходу Української РСР до ринкової економіки , яку в листопаді 1990 року схвалила Верховна Рада, метою державного регулювання економіки є досягнення ефективного, поступового і стабільного економічного, соціального, наукового та культурного розвитку України.

Посилання

1. Васильев А.С. Административное право Украины (общая часть): Учеб. пособие. – Х., 2001.
2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р.
3. Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності: Закон України від 11.09.2003 р.
4. Про захист економічної конкуренції: Закон України від 11.01.2001 р.
5. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16. 04.1991 р.
6. Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України від 01.06.2000 р.
7. Про національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні: Закон України від 21.12.2000 р.
8. Концепція переходу Української РСР до ринкової економіки: Концепція Верховної Ради УРСР від 1 листопада 1990 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1990. – № 48. – Ст. 632.
9. Коростей В. Державність господарського законодавства // Право України. – 2003. – № 10. –
С. 128*132.10. Михасюк І., Мельник А., Крупка М., Залога З. Державне регулювання економіки: Підруч*
ник. – 2*е вид. / За ред. д*ра екон. наук, проф., акад. АН вищої школи України І.Р. Михасюка. – Л.: Львів. нац. ун*т ім. І. Франка, 2000.
11. Омельченко А.В. Інвестиційне право: Навч. посіб. – К., 1999.
12. Спиридонов Л.И. Теория государства и права. – М., 1995. – 293 с.
13. Щербина В.С., Пронська Г.В., Вінник О.М. та ін. Господарське право: Практикум / За заг.ред. В.С. Щербини. – К., 2001.
Опубліковано
2020-09-24